Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - HISTORIA -

Robert Cecil, Sa­lis­bu­ryn jaarli

Cecil oli Englannin vakooja nro 1. Hä­nen eri­koi­suu­ten­sa oli hän siis pal­jas­ti sa­la­liit­to­jen pal­jas­ta­mi­nen. Joi­den­kin mu­kaan sil­lä ta­voin saa­da salaliittoja, jot­ka hän oli it­se ke­hi­tel­lyt ja yrit­ti näh­dyk­si imar­te­le­vas­sa syyn sä­ly­tet­tyä val­tion vi­hol­li­sil­le ja tul­la it­se Faw­ke­sin tär­keim­män va­los­sa. Cecil tun­net­tiin Robert Ca­tes­byn, Guy sa­la­lii­ton ja pe­las­ti liit­to­lai­sen, ta­pauk­ses­ta, jos­sa hän pal­jas­ti Es­sexin us­ko­vat, et­tä Cecil palk­ka­si Ca­tes­byn te­loi­tuk­sel­ta. Sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot jo­ka oli tar­koi­tus Ca­tes­byn kak­soi­sa­gen­tik­si la­vas­tet­tuun sa­la­liit­toon, Ceci­lil­le ar­vos­tus­ta ja pal­jas­taa vii­me het­kel­lä. Ta­voit­tee­na oli hank­kia vas­ta­ta ka­to­lis­ten ar­mot­to­maan koh­te­luun.

Englannin aa­te­li­set

Kun Jaak­ko kruu­nat­tiin Englannin ku­nin­kaak­si 1603, hän yh­dis­ti toisiinsa kak­si maa­ta, jot­ka oli­vat rau­han­omai­sis­sa vä­leis­sä. Yh­dis­tel­mä nostatti so­ti­neet toi­si­aan vas­taan kau­em­min kuin ol­leet al­koi ni­mit­tää skot­lan­ti­lai­sia aa­te­li­sia kor­kei­siin tunteita. He­ti Lon­too­seen ase­tut­tu­aan Jaak­ko jou­kos­sa oli mys­ti­sen Meo­nia-jär­jes­tön jä­se­niä, vir­koi­hin. Syr­jäy­tet­ty­jen englan­ti­lais­ten aa­te­lis­ten Robert myös ruu­ti­sa­la­lii­ton suun­nit­te­li­joi­hin, esi­mer­kik­si ku­ten Sir Wal­ter Ra­leigh, jol­la oli yh­teyk­siä Ca­tes­byyn ja Tho­mas Win­tou­riin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.