Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - HISTORIA -

Tu­pak­ka-ala

Sir Wal­ter Ra­leigh oli tuo­nut Uu­des­ta maa­il­mas­ta tu­pa­kan Englan­tiin ja tu­pa­kan­polt­to oli eri­näi­siä kaup­piai­ta. Yksi har­vois­ta, le­vin­nyt Englan­tiin ku­lo­val­kean ta­voin ja ri­kas­tut­ta­nut I. Hän jul­kai­si po­lee­mi­sen leh­ti­sen ni­mel­tä jo­ka ei jou­tu­nut tu­pa­kan pau­loi­hin oli Jaak­ko kuningas har­kit­si tu­pak­ka­ve­ron käyt­töö­not­toa Hyökkäys tu­pak­kaa vas­taan, ja ker­rot­tiin, et­tä käyt­töön, se oli­si vai­kut­ta­nut Englannin ja hy­vä­nä ra­han­ke­ruu­kei­no­na. Jos ve­ro oli­si otet­tu saat­toi­kin ol­la en­sim­mäi­nen ker­ta, kun Vri­gi­nian ta­lou­teen hai­tal­li­ses­ti, jo­ten ruutisalaliitto elin­kei­noe­lä­män edus­ta­jat näyt­ti­vät kyn­ten­sä.

Skot­lan­nin aa­te­lis­to

Englannin kuningas Jaak­ko I oli sa­maan ai­kaan myös Skot­lan­nin ja Jaak­ko VI. Tuol­loin Skot­lan­nis­sa oli pal­jon eri­mie­li­syyk­siä dra­maat­ti­sia kuin maan­pet­tu­rei­ta, jot­ka oli­vat vä­hin­tään yh­tä sa­la­lii­tot ja vas­taa­vat hah­mot te­le­vi­sio­sar­jois­sa. Juo­nit­te­lu, pääs­tiin mur­hat oli­vat ar­ki­päi­vää. Vi­hol­li­sis­ta ja kil­pai­li­jois­ta tuu­liin. Yh­täk­kiä hel­poim­min eroon rä­jäyt­tä­mäl­lä hei­dät tai­vaan tap­paa vi­hol­li­sen­sa Jaak­ko I:n isä ta­pet­tiin ja kuningas it­se käs­ki vi­ha­mie­hiä, rä­jäh­dy­sai­neil­la. Jaa­kol­la on ko­ti­maas­saan pal­jon joil­la ei ol­lut mi­tään jot­ka pyr­ki­vät rai­vaa­maan hä­net tiel­tään ja si­tä vas­taan, et­tä syy sii­tä kaa­tui­si ka­to­lis­ten nis­kaan.

"YH­DIS­TEL­MÄ NOSTATTI TIE­TYS­TI TUNTEITA."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.