Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - HISTORIA -

Kel­lo­pi­ka­ri­kan­sa

Tämä kan­sa eli nuo­rel­la ki­vi­kau­del­la ja se on saa­nut ni­men­sä Hei­dän val­mis­ta­mis­taan kel­lo­mai­sis­ta ke­ra­miik­ka­pi­ka­reis­ta. Eri su­ku­pol­vet us­ko­taan aloit­ta­neen Stonehengen ra­ken­ta­mi­sen. eri ovat voi­neet vuo­sien ai­ka­na käyt­tää ra­ken­nel­maa joi­den­kin tar­koi­tuk­siin. Nii­tä on ar­vel­tu käy­te­tyn kar­ja­pi­hoi­na yh­tey­des­sä. Stonehengen us­kon­nol­lis­ten teu­ras­tus- ja ru­kous­se­re­mo­nioi­den myö­tä vah­vis­tu­nut ja al­ku­pe­räi­nen ra­ken­nel­ma ase­ma us­kon­nol­li­se­na kes­kuk­se­na on ajan tu­li temp­pe­li. on saat­ta­nut jää­dä pai­kal­leen sil­loin, kun sii­tä

Egyp­ti­läi­set

Stonehenge on voi­tu ra­ken­taa myös astro­no­mi­siin tar­koi­tuk­siin. Ki­vet on ase­tel­tu tie­tyl­lä ta­val­la vuo­den ai­ka­na. Toi­set us­ko­vat, et­tä Stonehengen suh­tees­sa au­rin­gon, kuun ja täh­tien si­jain­tiin ja niin kut­su­tun Aub­rey-reiän kans­sa sii­tä voi ak­se­li on teh­ty vas­taa­maan au­rin­gon lin­jaa nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na mo­ni seik­ka viit­taa en­nus­taa au­rin­gon­pi­men­nyk­set. Astro­no­mian Englan­tiin jos­kus mui­nai­si­na ai­koi­na. mui­nai­siin egyp­ti­läi­siin, joi­den ole­te­taan mat­kus­ta­neen

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.