USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - HISTORIA -

Kum­mal­li­sin osuus Ras­pu­ti­nin yri­tyk­sis­sä sel­vi­tä hä­neen koh­dis­tu­neis­ta mur­hay­ri­tyk­sis­tä oli se, et­tä hän naut­ti suu­ren mää­rän si­ni­hap­poa saa­mat­ta sii­tä oi­rei­ta. Yh­tä eri­kois­ta on se, et­tä 1960-lu­vul­la Pa­rii­sis­ta löy­det­tiin Ras­pu­ti­nin muu­mioi­tu­nut pe­nis. Eräs sil­min­nä­ki­jä ker­toi, et­tä se "muis­tut­taa mus­taa ba­naa­nia ja on noin 30 sent­tiä pit­kä". Mi­tään tie­toa ei ole sii­tä, et­tä hä­net mur­han­neen sa­la­lii­ton jä­se­net oli­si­vat lei­kan­neet hä­nel­tä pe­nik­sen. Elin pan­tiin näy­til­le ve­nä­läi­seen ero­tiik­ka­museoon, mut­ta sii­tä ei ole kos­kaan otet­tu mi­tään näyt­tei­tä, ja mo­net ovat­kin si­tä miel­tä, et­tä se on he­vo­sen pe­nis.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.