Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - HISTORIA -

Hen­ki­nen ava­tar

Ylei­sim­män teo­rian mu­kaan Rasputin oli pa­ran­ta­ja ja po­va­ri ja osa­si pääs­täk­seen val­taan, ja ne oli­vat hyp­no­ti­soi­da nai­sia. Nii­tä taitojaan hän käyt­ti omi­nai­suu­det joh­tui­vat myös syy hä­nen mur­haan­sa. Ras­pu­ti­nin yli­luon­nol­li­set py­hi­mys. sii­tä, et­tä hän oli hen­ki­nen ava­tar tai oikea

St. Ger­main

Rasputin oli it­se asias­sa kes­kiai­kai­sen Eu­roo­pan kuo­le­ma­ton St. val­lan­ku­mouk­sel­le Ger­mai­nin krei­vi, ja hän si­lot­ti tie­tä Ve­nä­jän sen kuu­lui. niin, et­tä historia ke­hit­tyi sii­hen suun­taan kuin ei­kä enää pääs­syt Kun Rasputin/St. Ger­main ma­ka­si jään al­la piilossa. siel­tä pois, hän päät­ti leik­kiä kuol­lut­ta ja py­syä ja hau­ta­si­vat Sa­la­liit­to­lai­set nos­ti­vat hä­net ta­kai­sin joes­ta pois hä­net no­peas­ti. Sit­ten hä­nen oli help­po kai­vau­tua et­tä hän ma­ta­las­ta hau­das­taan. Vi­hol­li­set oli­vat var­mo­ja, on kuol­lut, jo­ten ku­kaan ei es­tä­nyt hän­tä pa­ke­ne­mas­ta. Hu­hu­jen mu­kaan St. Ger­main eli Itä-Eu­roo­pas­sa Nyt hän 1980-lu­vul­la ja sai ai­kaan kom­mu­nis­min päät­ty­mi­sen. kuu­lem­ma asuu Los An­ge­le­sis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.