TRILATERAALIKOMISSIO

RYHMÄ JO­KA KEN­TIES ON KAIK­KIEN SUU­RIEN PÄÄTÖSTEN TA­KA­NA KAIK­KIAL­LA MAA­IL­MAS­SA...

Salaliittoja - - POLITIIKKA -

Tt­ri­la­te­raa­li­ko­mis­sio pe­rus­tet­tiin Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, Eu­roo­pas­sa ja Ja­pa­nis­sa vuon­na 1973. Sen pe­rus­ti­vat yk­si­tyis­hen­ki­löt ja sen ta­voit­tee­na on ra­ken­taa tii­viim­pää yh­teis­työ­tä kol­men maan­tie­teel­li­sen alu­een vä­lil­le ja ja­kaa joh­ta­mis­vas­tuu­ta glo­baa­lil­la ta­sol­la. Yksi sen tärkeimmistä pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­tä oli David Roc­ke­fel­ler, ame­rik­ka­lai­nen pank­ki­po­hat­ta. Roc­ke­fel­le­ria in­nos­ti pro­fes­so­ri Zbig­niew Brzezins­kin kir­ja Between two ages, jos­sa Brzezins­ki eh­dot­taa Poh­jois-Ame­ri­kan, Län­si-Eu­roo­pan ja Ja­pa­nin vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, ja ha­lusi ol­la mu­ka­na to­teut­ta­mas­sa sel­lais­ta or­ga­ni­saa­tio­ta. Trilateraalikomissio, jo­ka jä­se­net kuuu­lu­vat maa­il­man eliit­tiin, koos­tuu 335:stä leh­dis­tön, säh­köis­ten me­dioi­den, politiikan, tut­ki­muk­sen ja kau­pan maa­il­mo­jen sil­mää­te­ke­väs­tä.

Jä­se­ni­nä ovat ol­leet suu­ret ni­met, ku­ten Paul Volc­ker, Yh­dys­val­tain kes­kus­pan­kin en­ti­nen joh­ta­ja, So­nyn toi­mi­tus­joh­ta­ja Akio Mo­ri­ta, krei­vi Ot­to Lambs­dorff, Sak­san va­paan de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een joh­ta­ja se­kä Hen­ry Kis­sin­ger ja Bill Clinton. Sa­moin toi­mi­tus­joh­ta­jia yri­tyk­sis­tä, ku­ten AT&T, Pep­sico, Cha­se Man­hat­tan Bank se­kä mo­nia mui­ta.

Trilateraalikomissio ta­paa ker­ran vuo­des­sa ke­väi­sin ja kes­kus­te­lee maa­il­man­laa­jui­sis­ta on­gel­mis­ta ja pyr­kii löy­tä­mään nii­hin rat­kai­su­ja. Ko­mis­sio ei ole mi­tään muuta kuin po­liit­tis­ta val­taa, jo­ka toi­mii uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen taustalla. Näin ajat­te­le­vat sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot, jot­ka us­ko­vat ko­mis­siol­la ole­van vain yksi ai­noa ta­voi­te – saa­da koko maa­il­ma poliittiseen hal­lin­taan­sa ja koko sen väes­tö yh­den hal­lin­non ja pan­kin alai­suu­teen. Toi­set taas us­ko­vat tri­la­te­raa­li­ko­mis­sion pyr­ki­vän vain suo­je­le­maan AT&T:n ja Roc­ke­fel­le­rien per­heen ja mui­den vas­taa­vien glo­baa­le­ja ta­lou­del­li­sia int­res­se­jä. Ko­mis­sio pii­lou­tuu ys­tä­väl­li­sen naa­mion­sa taak­se, mut­ta sen pää­asial­li­nen ta­voi­te ei ole tur­va­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­van luo­kan etu­ja, vaan hie­no­tun­tei­ses­ti va­kuut­taa kan­sa sii­tä, et­tä sen on kun­nioi­tet­ta­va pank­kien ja suu­ry­ri­tys­ten ta­voit­tei­ta.

VA­LO­KU­VAT KIELLETÄÄN

Kos­ka komission jä­se­ni­nä on joi­tain kaik­kein tär­keim­piä ja vai­ku­tus­val­tai­sim­pia ni­miä niin politiikan, kau­pan kuin me­dian­kin maa­il­mas­ta, sa­la­liit­to­teo­ree­ti­koi­ta ei ole help­po saa­da va­kuut­tu­neek­si sii­tä, et­tä komission roo­li oli­si yksinomaan neu­voa-an­ta­va. Teo­ree­ti­kot ovat si­tä miel­tä, et­tä Yh­dys­val­tain pre­si­den­tit, maa­il­man muut joh­ta­jat ja val­tae­lii­tin jä­se­net ei­vät osal­lis­tui­si toi­min­taan, jos se oli­si pelk­kää mu­ka­vaa ju­tus­te­lua – ei­vät var­sin­kaan, kun tie­do­tus­vä­li­neis­sä ai­het­ta kä­si­tel­lään to­del­la niu­kas­ti ei­kä komission jä­se­niä pääs­tä edes va­lo­ku­vaa­maan.

KAI­KES­SA HIL­JAI­SUU­DES­SA

Leh­dis­tös­sä ker­ro­taan hy­vin vä­hän tri­la­te­raa­li­ko­mis­sion ta­paa­mi­sis­ta, mikä on eri­kois­ta, kun aja­tel­laan, et­tä sii­hen kuu­luu niin pal­jon ar­vo­val­tais­ta jä­se­niä. Tun­tuu eri­koi­sel­ta, et­tä maa­il­mas­sa, jos­sa Yh­dys­val­tain pre­si­dent­tiä pom­mi­te­taan sa­la­ma­va­loil­la, kun hän nos­taa koi­ran sy­liin­sä, ra­por­tit tri­la­te­raa­li­ko­mis­sion ta­paa­mi­ses­ta huu­ta­vat pois­sao­lol­laan il­ta­uu­ti­sis­sa. Ko­mis­sio väit­tää, et­tä ky­se

on pel­käs­tä "kes­kus­te­lu­ryh­mäs­tä" ja et­tä ti­lai­suuk­siin on va­paa pää­sy kai­kil­la, mut­ta komission toi­min­nan yllä lei­ju­va var­jo he­rät­tää sil­ti le­vot­to­muut­ta. Kun ot­taa huo­mioon, et­tä pre­si­dent­ti Clinton ei kyen­nyt hal­lit­se­maan me­dia­sir­kus­ta Lewins­ky-ta­pauk­sen yh­tey­des­sä, oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mil­lä kei­noin trilateraalikomissio pi­tää leh­dis­tön ja me­diat pi­men­nos­sa.

PELK­KÄ TE­KO­SYY

Jos pe­ru­tet­tai­siin uusi maailmanjärjestys, pi­täi­si­kö trilateraalikomissio lak­kaut­taa jul­ki­se­na eli­me­nä? Sa­no­taan, et­tä pa­ras kei­no pii­lou­tua on avoin, nä­ky­vä paikka, ja se saat­taa­kin ol­la ko­mis­sio stra­te­gia. Mik­si siis pe­rus­taa or­ga­ni­saa­tio, jo­ka ei kui­ten­kaan voi ol­la he­rät­tä­mät­tä epäi­lyk­siä ja pel­koa sa­la­lii­tois­ta?

Sa­lat­tu­jen vies­tien ja maan joh­dol­le kai­vet­tu­jen bunk­ke­rien ai­ka­kau­del­la maa­il­man val­taa pi­tä­vil­lä ei ku­vit­te­li­si ole­van mi­tään syy­tä ta­va­ta avoi­mes­ti ja epä­luu­loi­sen kan­san näh­den ja kes­kus­tel­la sii­tä, mi­ten he suun­nit­te­le­va ih­mis­kun­nan or­juut­ta­mis­ta. Kaikki viit­taa sii­hen, et­tä trilateraalikomissio on muu­ta­kin kuin rik­kai­den ih­mis­ten te­ko­syy ta­va­ta, ker­toa ta­ri­noi­ta, juo­da kal­lis­ta vii­niä ja eh­tiä sii­nä vä­lis­sä pe­la­ta muu­ta­ma kier­ros gol­fia­kin. Eh­kä hei­dän ta­voit­teen­sa ei ole hal­li­ta maailmaa vaan pääs­tä pa­koon toi­mis­tos­ta het­kek­si ai­kaa.

"JÄ­SE­NI­NÄ ON POLITIIKAN, ELIN­KEI­NOE­LÄ­MÄN JA TIE­DO­TUS­VÄ­LI­NEI­DEN TÄR­KEIM­PIÄ JA VAI­KU­TUS­VAL­TAI­SIM­PIA HEN­KI­LÖI­TÄ."

Onko tri­la­te­raa­li­ko­mis­sion ja Yh­dys­val­tain kes­kus­pan­kin vä­li­nen yh­teys vie­lä­kin sy­vem­pi kuin yh­teys Roc­ke­fel­le­rin per­hee­seen?

Hen­ry Kis­sin­ger, komission jä­sen?

Jimmy Car­ter tri­la­te­raa­li­ko­mis­sion ta­paa­mi­sen isän­tä­nä vuon­na 1978.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.