Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Yh­dys­val­tain pank­ki­lai­tos

Pearl Har­bo­rin hyök­käyk­sen ai­kaan Iso-Bri­tan­nia oli lai­na-ja vuok­ras opi­museh­to­jen hä­viäi­si Sak­sal­le, maa ei pys­tyi­si kos­kaan mu­kai­ses­ti vel­kaa Yh­dys­val­loil­le. Jos Iso-Bri­tan­nia Sen vuok­si yh­dys­val­ta­lai­sen pank­ki­lai­tok­sen mak­sa­maan ta­kai­sin ot­ta­maan­sa val­ta­vaa lai­naa. voi­tos­ta, jo­ten he ovat hy­vin­kin voi­neet ve­del­lä jä­se­net oli­vat kiin­nos­tu­nei­ta Ison-Britannian Yh­dys­val­lat tu­kee asia­kas­val­tio­ta muu­ten­kin na­ruis­ta ku­lis­sien ta­ka­na var­mis­taak­seen, et­tä kuin ra­hal­li­ses­ti.

Kan­sain­vä­li­nen kom­mu­nis­ti­nen liit­to

Yh­dys­val­ta­lai­set sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot, joi­den läh­tö­koh­dat ovat Roo­se­vel­tin ole­van hy­vin oi­keis­to­lai­set, ovat jo pit­kään us­ko­neet he sanovat myös, oikeasti kom­mu­nis­ti. Sa­maan hen­gen­ve­toon et­tä hän oli tär­keä jä­sen kan­sain­vä­li­ses­sä kom­mu­nis­ti­ses­sa mu­kaan so­taan lii­tos­sa, jo­ka juo­nit­te­li saa­dak­seen Yh­dys­val­lat pe­las­taak­seen Sak­saa vas­taan. Yh­dys­val­lat ei läh­ti­si so­taan var­mis­taak­seen, Ison-Britannian tai Eu­roo­pan de­mok­ra­tian vaan en­sim­mäis­tä et­tä na­ti­sen so­ta­ko­neis­to ei murs­kai­si maa­il­man kom­mu­nis­ti­val­tio­ta Neu­vos­to­liit­toa.

"VUON­NA 1941 ROO­SE­VELT OLI SAA­NUT AMI­RAA­LEIL­TAAN TIE­DON, ET­TÄ JOS USA LAK­KAI­SI TOI­MIT­TA­MAS­TA JA­PA­NI­LAI­SIL­LE BEN­SII­NIÄ, MAA JOU­TUI­SI SO­TAAN TYY­NEL­LÄ VAL­TA­ME­REL­LÄ."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.