Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Skull and Bo­nes

Isän­sä ta­voin myös George W. Bush toi­mii Ya­les­sa pää­ma­jaan­sa pi­tä­vän Skull and Bo­nes -jär­jes­tön ni­mis­sä. Sen jä­se­net käy­vät lä­pi erikoisia ri­tu­aa­le­ja, jot­ka muis­tut­ta­vat mys­tis­ten va­paa­muu­ra­rei­den toimintaa, ja ko­koa­vat toi­sis­taan ki­ris­ty­sai­neis­toa, mut­ta jär­jes­tön var­si­nai­set ta­voit­teet pi­de­tään vi­sus­ti sa­las­sa. Uu­den ajan pre­si­den­teis­tä kak­si on ol­lut hei­dän jä­se­ni­ään sa­moin kuin suu­ri muu­ten­kin. osa maan kor­keim­mas­ta joh­dos­ta Ei siis ole epäi­lys­tä­kään, et­tei­kö jär­jes­töl­lä val­lan kah­vas­sa. oli­si sor­men­sa tu­ke­vas­ti

CIA ja Yh­dys­val­tain öl­jy-yh­tiöt

Kos­ka CIA vai­kut­ti suu­res­ti isän elä­mään ja ai­kaan pre­si­dent­ti­nä, on pe­rus­tel­tua us­koa, et­tä CIA ja sen ra­hoit­ta­jat tie­tyis­sä öl­jy-yh­tiöis­sä tois­ti­vat ai­em­paa kaa­vaa ja oh­ja­si­vat myös George W. Bus­hia. George W. Bus­hin val­ta­kausi Val­koi­ses­sa ta­los­sa tar­koit­ti Yh­dys­val­tain öl­jy-yh­tiöil­le kan­nat­ta­via so­tia Af­ga­nis­ta­nis­sa ja Ira­kis­sa se­kä li­sää ra­haa ja val­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.