HILLARY CLINTONIN TIE HUI­PUL­LE

YRITTIKÖ HILLARY VAL­LOIT­TAA VAL­KOI­SEN TA­LON RAIVAAMALLA EDESTÄÄN KAIKKI ESTEET?

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Kun Hillary Rod­ham Clinton ker­toi suu­res­sa te­le­vi­sio­haas­tat­te­lus­sa, et­tä hän ja hä­nen mie­hen­sä Bill oli­vat "valtavan oi­keis­to­lai­sen juo­nit­te­lun koh­tee­na", hä­nes­tä tu­li ker­ta­hei­tol­la maa­il­man tun­ne­tuin sa­la­liit­to­teo­rioi­den kan­nat­ta­ja. Hä­nen esit­tä­män­sä syy­tök­set jär­kyt­ti­vät ame­rik­ka­lai­sia, ja jos hän ku­vit­te­li saa­van­sa hä­nen uras­taan kiin­nos­tu­nei­den sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen tu­kea, hän ereh­tyi pa­han ker­ran.

Hillaryn sa­la­liit­to­teo­ria joh­ti sii­hen, et­tä ää­rioi­keis­to­lai­nen epä­mää­räi­nen ver­kos­to hyök­kä­si hä­nen ja hä­nen mie­hen­sä kimp­puun. Teo­rian ruo­ti­mi­seen osal­lis­tui­vat kaikki ai­na brit­ti­läi­ses­tä il­ta­päi­vä­leh­ti­toi­mit­ta­jis­ta tv-saar­naa­ja Jer­ry Falwel­liin. Mo­nica Lewins­kyn ja Pau­la Jo­ne­sin syy­tök­set Bill Clinton har­joit­ta­mas­ta sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä ja asia­na­ja­ja Ken­neth Starrs Whi­tewa­ter-skan­daa­lin pit­kit­ty­nyt tut­ki­mus oli­vat Hillaryn mu­kaan kum­mat­kin "po­liit­tis­ta pe­liä".

G. Gor­don Lid­dy, jo­ka oli yksi Wa­ter­ga­te­sa­la­juo­nen te­ki­jöis­tä, käyt­ti ra­dio-oh­jel­maan­sa ker­toak­seen, et­tä hän käyt­ti pre­si­den­tin vai­mon ku­vaa maa­li­tau­lu­naan ja kut­sui hän­tä "luu­dal­la len­tä­väk­si noi­dak­si." Vain har­vat sa­la­liit­toin­toi­li­jat pi­ti­vät tä­tä to­dis­tee­na sii­tä, et­tä hä­nel­lä oli pa­ho­ja voi­mia vas­tas­saan. Hei­tä kiin­nos­ti pal­jon enem­män kai­vaa esiin tie­toa niis­tä mo­nis­ta, jot­ka oli­vat tun­te­neet Hillaryn tai työs­ken­nel­leet hä­nen kans­saan ja kuol­leet hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa.

He ko­ko­si­vat niin sa­no­tun "Clintonien kuo­le­man­lis­tan" ja tu­li­vat sii­hen tu­lok­seen, et­tä yksi maa­il­man vaa­ral­li­sim­mis­ta asiois­ta oli ys­tä­vyys Bill tai Hillary Clintonin kans­sa. Se pi­ti­kin paik­kan­sa, jos oli sat­tu­nut ole­maan osal­li­se­na Whi­tewa­ters­kan­daa­liin tai laa­ti­mas­sa ai­neis­toa, jo­ka osoit­ti hei­dän avio­liit­ton­sa ja rak­kause­lä­män­sä to­del­li­sen ti­lan. Kun pre­si­dent­ti Clinton ja hä­nen vai­mon­sa lo­pul­ta va­pau­tet­tiin Whi­tewa­ters­kan­daa­lik­si kut­sut­tui­hin lait­to­miin maa­kaup­poi­hin liit­ty­vis­tä syyt­teis­tä, se pe­rus­tui pit­käl­ti sii­hen, et­tä kaikki hei­tä vas­taan to­dis­ta­neet oli­vat kuol­leet. Whi­tewa­ter oli epä­on­ni­nen Ar­kan­sa­sis­sa toteutettu kiin­teis­tö­han­ke, jo­hon Clinton osal­lis­tui 80-lu­vul­la, kun hän toi­mi osa­val­tion ku­ver­nöö­ri­nä ja Hillary pai­kal­li­sen la­ki­fir­man osak­kaa­na.

So­pi­vas­ti sat­tu­neet kuo­le­man­ta­pauk­set oli­vat to­dis­tee­na sii­tä, et­tä oli "riit­tä­mät­tö­mäs­ti to­dis­tei­ta, jot­ta ju­ry oli­si voi­nut il­man epäi­lyk­siä to­de­ta pre­si­den­tin tai Hillary Clintonin rik­ko­neen la­kia tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti." Lop­pu­ra­por­tis­sa sa­not­tiin, et­tä "joi­hin­kin ra­ha­lii­ken­teen nä­kö­koh­tiin liittyi yhä le­vot­to­muut­ta herättäviä kysymyksiä" ja et­tä "Clintonin pa­ris­kun­nan oli­si pi­tä­nyt ym­mär­tää, et­tä hei­dän si­joi­tuk­sis­saan ei ai­van kaikki ol­lut koh­dal­laan ja et­tä he oli­vat il­mais­seet it­se­ään epä­sel­väs­ti." Hillaryn on­nek­si syy­te rau­ke­si. Muu­toin hä­nen oli­si ol­lut ää­rim­mäi­sen vai­kea pääs­tä New Yor­kin ku­ver­nöö­rik­si ja käyt­tää ase­maan­sa pon­nah­dus­lau­ta­na pre­si­den­tin­vaa­lieh­do­kuu­del­leen. Vaik­ka Hillary on myö­hem­min menestynyt politiikassa, "Clintonien kuolemanlistaan" liit­ty­vä epäi­ly elää yhä. Saattoiko joku to­si­aan­kin tap­paa ih­mi­siä, jois­ta oli­si ol­lut hä­nel­le hait­taa? Joku jo­ka es­täi­si en­tis­tä pre­si­den­tin­vai­moa saa­vut­ta­mas­ta his­to­rial­lis­ta ase­maa Yh­dys­val­tain en­sim­mäi­se­nä naispre­si­dent­ti­nä?

KUOLEMANTAPAUS

Eni­ten jul­ki­suut­ta saa­neet it­se­mur­hat sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen do­ku­men­teis­sa oli­vat tut­ki­van jour­na­lis­tin Dan­ny Ca­so­la­ron se­kä Vince Fos­te­rin it­se­mur­hat. Heis­tä jäl­kim­mäi­nen oli ol­lut Val­koi­sen ta­lon neu­vo­nan­ta­ja ja Hillary Clintonin kol­le­ga ar­kan­sa­si­lai­ses­sa la­ki­fir­mas­sa. Ne ja li­säk­si Ma­ry Cait­rin Ma­ho­neyn murha saat­toi­vat pe­las­taa Hillaryn pu­las­ta. Ma­ry oli Val­koi­sen ta­lon har­joit­te­li­ja­na ja hä­net mur­hat­tiin vain muu­ta­ma päi­vä sen jäl­keen, kun hän oli suun­ni­tel­lut pal­jas­ta­van­sa tie­to­ja hä­neen koh­dis­tu­nees­ta sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä. Hä­net ja kak­si Star­bucks-kah­vi­lan työn­te­ki­jää am­mut­tiin Was­hing­ton D.C:ssä kah­vi­laan, jo­hon te­ki­jät mur­tau­tui­vat. Mi­tään ei kui­ten­kaan ryös­tet­ty. Ma­ho­neya am­mut­tiin vii­si ker­taa, ja yksi lau­kauk­sis­ta osui ta­ka­rai­voon, ku­ten on ta­pa­na ri­kol­lis­pii­rien si­säl­lä teh­tä­vis­sä te­loi­tuk­sis­sa. FBI-et­si­vät Brad­ley Gar­rett ot­ti Carl De­rek Coo­pe­rin kiin­ni epäil­ty­nä kol­mes­ta mur­has­ta. Kun Gar­rett ja toi­nen et­si­vä oli­vat kuu­lus­tel­leet hän­tä 54 tun­tia, Coo­per al­le­kir­joit­ti tun­nus­tuk­sen, jon­ka hän pe­rui oi­keu­den­käyn­nin alet­tua. Gar­rett sai myö­hem­min hoi­taak­seen Chan­dra Le­vy -ta­pauk­sen.

SAT­TU­MA?

Ron Brown, de­mok­raat­ti­puo­lu­een kan­sal­lis­ko­mi­tean ai­em­pi pu­heen­joh­ta­ja, oli Hillaryn lä­hin työn­te­ki­jä. Kun Brown jou­tui ri­kos­sel­vi­tyk­sen koh­teek­si ja näyt­ti sil­tä, et­tä hän­tä vas­taan nos­te­taan syy­te, hä­nen ker­ro­taan us­kou­tu­neen luo­te­tul­le ys­tä­väl­leen ja sa­no­neen, et­tä hän "ve­täi­si ys­tä­vän­sä­kin mu­kaan ta­pauk­seen". Muu­ta­maa päi­vää myö­hem­min hän läh­ti kau­pal­li­sen edus­tus­ton mat­kal­le Kroa­ti­aan ja hä­nen len­to­ko­neen­sa jou­tui on­net­to­muu­teen las­keu­tues­saan Dub­rov­ni­kiin. Oli mah­do­ton­ta teh­dä au­kot­to­mia joh­to­pää­tök­siä, mut­ta mo­net ar­mei­jan tek­ni­set tu­ki­jat oli­vat ih­meis­sään Brow­nin pää­laes­sa ole­vas­ta jäl­jes­tä, jo­ka muis­tut­ti .45 ka­lii­pe­rin luo­din te­ke­mää jäl­keä.

SA­LA­LIIT­TO­JEN KU­NIN­GA­TAR

Oliko hän siis it­ses­tään sel­vä jär­kä­le­mäi­sen sa­la­lii­ton uh­ri vai osal­li­se­na sa­la­lii­tos­sa, jos­sa ta­pet­tiin kaikki, jot­ka saat­toi­vat hei­ken­tää Hillaryn mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä pre­si­den­tik­si? Ei oli­si aut­ta­nut lain­kaan, vaik­ka Hillary oli­si jät­tä­nyt politiikan ja muut­ta­nut luos­ta­riin – hän oli­si sil­ti yksi kaik­kein eni­ten kes­kus­te­lua he­rät­tä­neis­tä nai­sis­ta sa­la­liit­toin­toi­li­joi­den pii­ris­sä. Vain ku­nin­ga­tar Eliza­beth II oli hän­tä mer­kit­tä­väm­pi. Jos hän oli­si voit­ta­nut vaa­lit, hän oli­si eh­kä ohit­ta­nut ku­nin­gat­ta­ren­kin.

"VAIK­KA HILLARY ON MYÖ­HEM­MIN MENESTYNYT POLITIIKASSA, 'CLINTONIEN KUOLEMANLISTAAN' LIIT­TY­VÄ EPÄI­LY ELÄÄ YHÄ."

Seu­raa­va­na Val­koi­nen ta­lo? Mi­ten pit­käl­le Hillary Clintonin kun­nian­hi­mo oli­si voi­nut hä­net vie­dä?

"Clintonien kuo­le­man­lis­tan" pi­ti luo­da edel­ly­tyk­set me­nes­tyk­sek­kääl­le ura­ke­hi­tyk­sel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.