Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Fe­mi­nis­ti­les­bo­jen si­sar­kun­ta

Hillary on oikeasti les­bo pää­dyt­ty ja avio­liit­toBil­lin kans­sa on vain ku­lis­si, jo­hon sik­si, et­tä se on kum­mal­le­kin Clinton on pal­kat­tu lap­si­näyt­te­li­jä po­liit­ti­ses­ti kan­nat­ta­vaa. pääs­tä ja Hillary Rod­ha­min Chel­sea USA:n en­sim­mäi­sek­si lo­pul­li­nen on fa­sis­ti­sen naispre­si­den­tik­si. Tämä ta­voi­te oli les­bo­fe­mi­ni­si­ti­ryh­män teo­rian mu­kaan Hillary "The Sis­ter­hood" keulakuva. ryh­mään kuu­luu myös Che­rie Blair. He­ti kun Sa­maan Val­koi­seen ta­loon, si­sar­kun­ta Hillary pää­si­si pai­kal­leen val­lan­kaap­pauk­seen ryh­tyi­si käyt­tä­mään pre­si­den­tin ja mat­riar­kaa­li­sen dik­ta­tuu­rin suur­ta val­taa muo­dos­ta­mi­seen.

Lää­kä­ri­kun­ta

Vaik­ka Hillary Clin­to­nia pre­si­dent­ti­kau­den ei va­lit­tu mi­hin­kään vir­kaan ai­ka­na, hän ot­ti mie­hen­sä kah­den kä­siin­sä ja yrit­ti saa­da Yh­dys­val­tain ter­vey­den­hoi­to­po­li­tii­kan ter­vey­den­hoi­toon mo­nia Kun ihmiset huo­ma­si­vat suu­ria muu­tok­sia. me­net­tä­vän­sä vapauden va­li­ta oman lää­kä­rin­sä ja omat ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­den tuot­ta­jat, mo­net va­kuut­tui­vat sii­tä, et­tä Hillary toi­mi lää­kä­ri­kun­nan puo­les­ta an­taak­seen lää­kä­reil­le pää­tös­val­taa elä­mäs­tä enem­män ja kuo­le­mas­ta. Hillary tu­ki lääketieteellistä tut­ki­mus­ta ja kloo­nauk­sen tut­ki­mus­ta, jo­ten he pel­kä­si­vät, et­tä uu­den­lai­nen lää­ke­tie­teen ai­ka­kausi oli väis­tä­mä­tön, jos hä­net va­lit­tai­siin pre­si­den­tik­si.

©Thinks­tock

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.