KUNINGASPERHEEN ROO­LI

ONKO KUNINGASHUONEELLA SUUNNITELMISSA PA­LAUT­TAA BRIT­TI-IM­PE­RIU­MIN VAL­TA-ASE­MA JA PÄÄS­TÄ JÄL­LEEN HAL­LIT­SE­MAAN MAAILMAA?

Salaliittoja - - ORGANISAATIO -

Ison-Britannian ku­nin­gas­huo­neen dra­maat­ti­nen ja jat­ku­vas­ti muut­tu­va historia on yksi maa­il­man pi­sim­mis­tä ja suo­si­tuim­mis­ta saip­puaoop­pe­rois­ta. Mil­joo­na ih­mis­tä eri puo­lil­la maailmaa seu­raa ja ihai­lee kuningasperheen päi­vit­täis­tä elä­mää – jo­ka on sa­mal­la unel­mien et­tä lo­put­to­mien kir­joi­tus­ten läh­de. Kun ku­nin­gas­per­hees­sä ta­pah­tuu jo­tain mul­lis­ta­vaa, oli­pa ky­se sit­ten häis­tä tai syn­ty­mäs­tä, se on jo­ka ker­ta kan­sain­vä­li­sen juh­lan syy. Ku­nin­gas­per­het­tä ja sen ole­mas­sao­loa pi­de­tään tär­keäm­pä­nä kuin per­heen ihai­li­joi­den omaa ar­kis­ta elä­mää. Ny­kyi­nen Wind­so­rin lin­nas­sa asu­va ku­nin­gas­per­he pe­riy­tyy su­ku­haa­ras­ta, jon­ka juu­ret ovat Sak­sas­sa. Ku­nin­ga­tar Eliza­beth II:n tiu­kas­sa val­von­nas­sa ku­nin­gas­per­he on vii­me vuo­si­na ko­ke­nut pal­jon, mut­ta Dia­nan kuo­le­ma kään­si kat­seet per­hee­seen voi­mak­kaam­min kuin kos­kaan en­nen. Maa­il­ma, jo­ka ra­kas­ti Dia­naa, odot­ti jän­ni­tyk­sel­lä, mi­ten ku­nin­gas­per­he suh­tau­tui­si kuo­le­maan. Ku­nin­kaal­li­sen ko­din edes­sä ole­vien tur­vaa­ito­jen ylit­se tul­vi­vat kuk­ka­ter­veh­dyk­set­kin kui­ten­kin otet­tiin vä­hi­tel­len pois ja historia jat­koi kul­ku­aan. Dia­nan ja kuningasperheen mui­den jä­sen­ten kuvia myy­dään kir­jois­sa, vi­deois­sa ja jo­pa tis­ki­rä­teis­sä. Mi­tä kuninkaallinen per­he oikeasti te­kee hy­myi­le­vien il­mei­den ja kä­den­hei­lu­tus­ten ja lin­nan port­tien ta­ka­na: Mi­tä ta­pah­tuu brit­ti­pe­rin­tei­den taustalla? Mi­tä synk­kiä sa­lai­suuk­sia pa­lat­sin kaa­pit sul­ke­vat­kaan si­sään­sä? Ovatko he vain nos­tal­gi­sia keu­la­ku­via vai pu­no­vat­ko he kei­no­ja kaih­ta­mat­to­mien edel­tä­jien­sä ta­voin po­liit­ti­sia suun­ni­tel­mia brit­tiim­pe­riu­min ja val­lan pa­laut­ta­mi­sek­si?

KUNINKAALLINEN SKANDAALI

Kun ku­nin­ga­tar kes­keyt­ti dra­maat­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa oi­keu­den­käyn­nin Paul Bur­rel­lia (prin­ses­sa Dia­nan ho­vi­mes­ta­ria, jo­ta syy­tet­tiin var­kau­des­ta) vas­taan, hän ai­heut­ti yh­tä suu­ren skan­daa­lin kuin hä­nen per­heen­sä nuo­rem­mat jä­se­net pää­tyes­sään ot­si­koi­hin var­pai­den ime­mi­sel­lä tai hä­vyt­tö­mäl­lä pu­he­lin­sek­sil­lä. Kun kä­vi il­mi, et­tä hän oli unoh­ta­nut ker­toa po­lii­sil­le Bur­rel­lin ole­van syy­tön ja ker­toi sen tyy­nen rau­hal­li­ses­ti vain muu­ta­maa mi­nuut­tia en­nen kuin Bur­rel­lin pi­ti men­nä kuul­ta­vak­si, kä­vi il­mi myös, et­tä ku­nin­ga­tar oli pyy­tä­nyt Bur­rel­lia Dia­nan kuo­le­man jäl­keen ole­maan va­ro­vai­nen maa­ta kei­kut­ta­vien "synk­kien voi­mien" va­ral­ta.

TO­DEL­LIS­TA VAL­TAA

Ku­nin­ga­tar Eliza­beth II on yksi maa­il­man va­rak­kaim­mis­ta nai­sis­ta ja yhä brit­ti­läi­sen kan­sa­nyh­tei­sön pääl­lik­kö, mikä on ny­ky­ai­ka­na mel­koi­nen anak­ro­nis­mi, kun mai­den rajat ovat häl­ven­ty­neet ja kult­tuu­ri kan­sain­vä­lis­ty­nyt. Sen si­jaan, et­tä hä­net oh­jat­tai­siin pe­rin­tei­ses­ti taus­tal­le, hän käyt­tää yhä val­taan­sa ak­tii­vi­ses­ti. Hän te­kee sen kui­ten­kin hil­li­tys­ti, mikä ker­too sii­tä, et­tä Englannin kuningashuoneella on useam­mat kas­vot kuin mei­dän halutaan us­ko­van.

LOANHEITTOA

Mo­net us­ko­vat, et­tä ku­nin­kaal­li­sel­la per­heel­lä ei ole mi­tään te­ke­mis­tä ny­ky-yh­teis­kun­nan kans­sa, ja nä­mä ihmiset voi­vat kek­siä mi­tä ih­meel­li­sim­piä ta­ri­noi­ta saa­dak­seen ää­nen­sä kuu­lu­vil­le.

©Ge­go­de­ju

Oliko kuninkaallinen per­he si­tä miel­tä, et­tä Diana oli vai­en­net­ta­va, ja to­teut­ti mo­ni­mut­kai­sen suun­ni­tel­man?

©Car­fax2

Ker­to­muk­sil­la ku­nin­kaal­lis­ten häis­tä ja syn­ny­tyk­sis­tä halutaan toi­si­naan ken­ties pei­tel­lä jo­tain ikä­viä uu­ti­sia.

Kaik­kien ai­ko­jen kuu­lui­sim­mas­sa au­toon­net­to­muu­des­sa tu­hou­tu­nut au­to.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.