Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - ORGANISAATIO -

Vapaamuurarit

Ei ole epäi­lys­tä­kään sii­tä, et­tei­kö KGB oli­si so­lut­tau­tu­nut va­paa­muu­ra­rei­hin hal­lin­toon ja yrit­täes­sään si­joit­taa agent­te­jaan Iso-Britannian et­tä lii­ket­tä ta­pah­tui mo­lem­piin tur­val­li­suus­pal­ve­luun. Mut­ta epäil­lään myös, tur­val­li­suus­ko­mi­tean ri­vei­hin suun­tiin ja vapaamuurarit so­lut­tau­tui­vat syvälle sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot us­ko­vat ny­ky­ään, et­tä ja on­nis­tui­vat ot­ta­maan sen hal­tuun­sa. Eräät uu­del­leen­luo­mi­sek­si ovat vain osa KGB ja sen suun­ni­tel­mat ve­nä­läi­sen im­pe­riu­min ta­voit­te­lus­sa. suu­rem­paa va­paa­muu­ra­rei­den sa­la­liit­toa maa­il­man­her­ruu­den

Baijerin il­lu­mi­na­tit

Jo­pa puh­da­sop­pi­neet his­to­rioit­si­jat ovat al­ka­neet oi­val­taa eräi­den sa­la­seu­ro­jen ja ja Hit­le­rin kehityksessä. Mo­nien ok­kult­tis­ten vel­jes­kun­tien tär­keän roo­lin nat­si-Sak­san il­lu­mi­na­tit, joil­la on ta­pa­na pi­tää täl­lais­ten ryh­mit­ty­mien taus­tal­ta löy­tyy Baijerin jär­jes­tö­jä se­kä toi­mia nii­den kaut­ta. ma­ta­laa pro­fii­lia ja ot­taa hal­tuun­sa mui­ta salaisia KGB:n val­taan­sa? Kos­ka Ži­ri­novs­kil­la Oli­si­vat­ko il­lu­mi­na­tit ol­leet asial­la ja ot­ta­neet oi­keis­to­lai­siin sak­sa­lais­ryh­miin, on lä­hei­siä kytköksiä fa­sis­mis­ta juu­ren­sa juon­ta­viin ja sen ve­nä­läis­tä va­lit­tua, jo­ka on voi­daan aja­tel­la, et­tä il­lu­mi­na­tit oh­jai­le­vat KGB:tä val­mis seu­raa­vak­si Hit­le­rik­si.

©Tho­mas Stegh

Sch­loss Ma­rien­burg, sak­sa­lai­sen sa­la­seu­ran lin­na si­jait­see ny­kyi­sen Puo­lan alu­eel­la ja on sit­tem­min saa­nut ni­men Mal­bork.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.