CIA:N ROO­LI

VOI­KO AME­RI­KAN TIE­DUS­TE­LU­PAL­VE­LU OL­LA LAIT­TO­MAN HUUMEKAUPAN TA­KA­NA?

Salaliittoja - - ORGANISAATIO -

Kaikki suh­tau­tu­vat epäi­le­väs­ti va­koi­lu­jär­jes­töi­hin, sil­lä mi­tä jär­keä oli­si sa­lai­sen pal­ve­lun jär­jes­tös­sä, jos se ker­toi­si avoi­mes­ti te­ke­mi­sis­tään? CIA jou­tuu USA:ssa kär­si­mään erit­täin va­paa­mie­li­ses­tä val­von­ta­lais­ta, mikä on erit­täin har­vi­nais­ta muis­sa mais­sa. Kos­ka CIA:sta on val­lal­la se­kä vää­rää et­tä oi­ke­aa tie­toa, se on suo­sit­tu koh­de sa­la­liit­to­teo­rioil­le ja spe­ku­laa­tioil­le.

Useimmiten CIA:ta syy­te­tään kui­ten­kin huu­mei­den myy­mi­ses­tä var­sin­kin Ete­lä-Ame­ri­kan cont­ra-sis­seil­le ja ka­pi­nal­li­sil­le tar­koi­tuk­se­naan hank­kia ra­haa kom­mu­nis­min vas­tai­seen työ­hön ja alu­een val­tioi­den epä­ta­sa­pai­noon saat­ta­mi­sek­si. Tois­si­jai­se­na huumekaupan koh­tee­na pi­de­tään Af­rik­kaa, jot­ta voi­tai­siin hank­kia riip­pu­mat­to­mia va­ro­ja tiet­tyi­hin käyt­tö­bud­jet­tei­hin, jois­ta CIA:n joh­ta­jat ei­vät ha­lua Was­hing­to­nin tie­tä­vän. Mel­ko hil­jat­tain CIA:ta on syy­tet­ty sii­tä, et­tä se oli­si vas­tan­nut crack-ko­kaii­nin rä­jäh­dys­mäi­ses­tä le­viä­mi­ses­tä USA:ssa 1980-lu­vul­la.

Idea saat­taa vai­kut­taa hy­väl­tä ai­na­kin erit­täin kyy­ni­sen ja sa­dis­ti­sen ma­ni­pu­loi­jan sil­mis­sä. En­sin löy­de­tään uusi huu­me, jo­ka ai­heut­taa suur­ta riip­pu­vuut­ta ja tu­hoa käyt­tä­jäl­leen. Täl­lai­ses­ta huu­mees­ta voi ve­lot­taa suu­ria sum­mia. Sit­ten huu­me lä­he­te­tään dii­le­reil­le ghet­toi­hin ja köy­hien mus­tien asui­na­lueil­le, kun­nes on va­kiin­nu­tet­tu val­ta­va ky­syn­tä. Kun huu­me on va­kiin­nut­ta­nut ase­man­sa, sen tuo­tan­to ja it­se toi­min­ta an­ne­taan pai­kal­lis­ten kä­siin. Täs­tä on seu­rauk­se­na vä­li­tön so­ta­ti­la huu­mei­den käyt­tö­alueil­la.

Ta­voit­tee­na on saa­da ghet­to­jen on­net­to­mat ihmiset niin pa­haan crack­kouk­kuun – os­ta­maan, et­si­mään, val­mis­ta­maan ja ja­ke­le­maan si­tä ja lo­pul­ta kuo­le­maan sii­hen – jot­tei ihmisillä oli­si ai­kaa ai­heut­taa han­ka­luuk­sia val­koi­sen kes­ki­luo­kan kun­non kan­sa­lai­sil­le. Huu­me­so­ta on kuin on­kin pi­tä­nyt köy­hät ja ko­vao­sai­sim­mat pois­sa muun yh­teis­kun­nan sil­mis­tä.

Vaik­ka useim­mat ei­vät us­ko si­tä, ama­töö­rit ja pik­ku­ri­kol­li­set huu­meen­käyt­tä­jät va­lit­se­vat useimmiten uh­rin­sa omis­ta so­si­aa­li­pii­reis­tään. Köy­hät ryös­tä­vät toi­sia köy­hiä tai jos­kus myös hy­vä­osai­sia, kun sel­lai­sia osuu sat­tu­mal­ta koh­dal­le. Kun läh­de­tään va­rak­kaam­mil­le alueil­le, var­kaal­ta vaa­di­taan yleen­sä enem­män roh­keut­ta ja mää­rä­tie­toi­suut­ta. Täl­löin ris­ki­nä on myös te­hok­kaam­pi po­lii­si­val­von­ta, pa­rem­mat va­ras­hä­lyt­ti­met ja mui­ta es­tei­tä. Kun edis­te­tään riip­pu­vuut­ta ai­heut­ta­van huu­meen va­kiin­tu­mis­ta köy­hil­le alueil­le, hy­vien ja huo­no­jen aluei­den po­lii­si­val­von­nan ero­na on se, et­tä köy­hien aluei­den mah­dol­li­set ret­te­löit­si­jät py­sy­vät omas­sa ym­pä­ris­tös­sään ja heil­lä on täy­si työ tois­ten­sa tu­hoa­mi­ses­sa.

Vuon­na 1996 San Jo­se Mercu­ry -leh­ti jul­kai­si ar­tik­ke­li­sar­jan, jo­ka kä­sit­te­li CIA:n väi­tet­tyä osuut­ta crack-kaup­paan. Ar­tik­ke­lit oli­vat tark­kaan har­kit­tu­ja. Ne vai­kut­ti­vat pe­rus­tu­van pe­rin­poh­jai­seen tut­ki­muk­seen ja si­säl­si­vät aja­tuk­sia herättäviä vih­jauk­sia.

Suu­rin osa ame­rik­ka­lai­sis­ta sa­no­ma­leh­dis­tä rea­goi vain osoit­ta­mal­la huonoa asen­net­ta pal­jas­tuk­sen ta­ka­na ol­lut­ta toi­mit­ta­ja Ga­ry Web­biä koh­taan. Se­kä Was­hing­ton Post et­tä Los An­ge­les Ti­mes tut­ki­vat Web­bin sel­vi­tyk­sen tark­kaan, mut­tei­vät löy­tä­neet sii­tä mi­tään, mikä oli­si voi­nut tu­kea hä­nen väit­tei­tään. Sil­ti CIA suo­rit­ti oman "kat­ta­van si­säi­sen tar­kas­tuk­sen­sa", jo­ka oli Los An­ge­les Ti­me­sin mu­kaan koko tie­dus­te­lu­pal­ve­lun historian "laa­jin". Mut­ta tar­kas­tuk­sen tu­los­ta ei kos­kaan jul­kis­tet­tu, mikä viit­taa sii­hen, et­tei se eh­kä ol­lut­kaan niin kat­ta­va kuin pi­ti ...

PELK­KÄÄ pi­laa

Tar­kas­tuk­ses­sa kuu­lus­tel­lut eläk­keel­lä ole­vat CIA-agen­tit oli­vat si­tä miel­tä, et­tä koko jut­tu oli pelk­kää pi­laa. Dua­ne Clar­rid­ge, sa­lais­ten ope­raa­tioi­den joh­ta­ja 80-lu­vun La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa, kut­sui kysymyksiä "hö­lyn­pö­lyk­si" ja kiel­täy­tyi vas­taa­mas­ta nii­hin. Hän sai täy­tet­tä­väk­seen ky­sy­mys­lo­mak­keen, jon­ka hän jät­ti tyh­jäk­si. Niin­pä niin ... Eräi­den mie­les­tä ky­sy­myk­set esi­tet­tiin vain "muo­don vuok­si". Erään en­ti­sen CIA-agen­tin Donald Win­ter­sin mu­kaan CIA aloit­ti kuu­lus­te­lun sa­no­mal­la, "et­tei ol­lut löy­ty­nyt mi­tään mai­nit­ta­via to­dis­tei­ta San Jo­se -ar­tik­ke­lin väit­tä­mien oi­keel­li­suu­des­ta", mikä ei osoi­ta ko­vin pon­te­vaa asen­net­ta kuu­lus­te­li­joil­ta.

EI TO­DIS­TEI­TA

CIA ei ha­lun­nut jul­kais­ta koko ra­port­tia, mut­ta väit­ti et­tei, tar­kas­tuk­ses­sa löy­ty­nyt to­dis­tei­ta väit­teil­le. Ei­kä se ole kummallista, sil­lä kuu­lus­tel­lut hen­ki­löt oli­vat mel­kein yksinomaan ny­kyi­siä tai eläk­keel­lä ole­via CIA-agent­te­ja. Sen si­jaan Robert Owe­nia ei kuu­lus­tel­tu ol­len­kaan, vaik­ka hän oli ai­em­min hank­ki­nut to­dis­tei­ta ja osoit­ta­nut mah­dol­li­sia kytköksiä CIA:n ja huumekaupan vä­lil­lä. Ku­kaan ei edes ot­ta­nut yh­teyt­tä hä­neen.

EI VUOTOJA

Täl­lai­nen ope­raa­tio oli­si ol­lut erit­täin vai­kea pi­tää sa­las­sa. CIA:n työn­te­ki­jät­kin ovat lop­pu­jen lo­puk­si vain ih­mi­siä. Aja­tus sii­tä et­tä Ame­ri­kan köy­hän mus­tan väes­tön on­gel­mat rat­kais­tai­siin par­hai­ten le­vit­tä­mäl­lä uut­ta huu­met­ta hei­dän kes­kuu­teen­sa, vaa­ti­si laa­ti­jak­seen epä­ta­val­li­sen pa­han­suo­pai­sen fa­naa­ti­kon. Jot­kut kui­ten­kin us­ko­vat tähän, mut­ta ko­ko­nai­nen ope­raa­tio vaa­ti­si suu­ren mää­rän agent­te­ja. Joku heis­tä oli­si var­mas­ti ol­lut tar­peek­si in­hi­mil­li­nen vuo­taak­seen me­dial­le konk­reet­ti­sia tie­to­ja täl­lai­ses­ta skan­daa­lin­kä­ryi­ses­tä toi­min­nas­ta.

Yh­dys­val­to­jen Pa­na­man mie­hi­tys ta­pah­tui sen jäl­keen, kun oli tul­lut jul­ki, et­tä CIA oli tu­ke­nut Pa­na­man huu­me­kaup­paa.

John Bren­nan, CIA:n joh­ta­ja vuo­teen 2017 as­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.