Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - ORGANISAATIO -

Val­koi­nen kes­ki­luok­ka

Kaikki tie­tä­vät, et­tä Ame­ri­kan val­koi­nen kes­ki­luok­ka pi­tää köy­hiä af­roa­me­rik­ka­lai­sia suu­rim­pa­na uh­ka­naan. Mo­net heis­tä te­ki­si­vät mi­tä ta­han­sa vält­tääk­seen nä­ke­mäs­tä et­ni­siä vä­hem­mis­tö­jä. Mo­net heis­tä ei­vät epä­röi­si uu­den ja vah­van riip­pu­vuut­ta ai­heut­ta­van huu­meen lan­see­raa­mis­ta ghet­toon.

Vapaamuurarit

On ylei­ses­ti tie­dos­sa, et­tä useat CIA:n jä­se­nis­tä kuu­lu­vat myös va­paa­muu­ra­rei­hin. Eräi­den sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen mu­kaan vapaamuurarit hal­lit­se­vat koko CIA:ta, ja et­tä huu­me­sa­la­liit­to on vain osa suu­rem­paa maa­il­man­hal­lin­nan suun­ni­tel­maa.

Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta

Väi­te­tään, et­tä Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta on puh­taas­ti ri­veis­tä löy­tyy kris­til­li­nen jär­jes­tö, mut­ta sen useita kor­keas­sa ase­mas­sa ole­via CIA:n työn­te­ki­jöi­tä. Wil­liam Ca­sey, jo­ka oli CIA:n kor­kein Täl­lai­sia ovat joh­ta­ja Ro­nald Rea­ga­nin mur­hay­ri­tyk­sen ai­kaan, se­kä Ja­mes Je­sus Angle­ton, jo­ka on toi­mi­nut joh­ta­ja­na CIA:n vas­ta­va­koi­lun yli 20 vuo­den ajan. Sa­no­taan, et­tä Mal­tan ri­ta­ri­kun­ta val­koi­sen mies­väes­tön pa­him­pia edus­taa en­nak­ko­luu­lo­ja ja et­tä jos se ha­luai­si aloit­taa sa­lai­sen so­dan, sil­lä oli­si käy­tös­sään asian tar­vit­ta­vat CIA-joh­ta­jat. to­teu­tuk­seen

©Thinks­tock

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.