Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

Ryhmä ah­nei­ta lii­ke­mie­hiä

Bilderberg-ryh­män ju­ju­na saat­taa ol­la ihan Kos­ka sii­hen vain ah­neus. kuu­luu niin pal­jon ta­lous­e­lä­män tär­kei­tä kos­ka asiat hoi­tu­vat sa­las­sa, ni­miä ja voi ol­la, et­tä ryhmä hie­no­sää­tää ta­lous­po­li­tiik­kaan­sa en­nen kuin asiat lai­te­taan jä­sen­ten omien to­teu­tuk­seen mai­den hal­li­tuk­sis­sa. Ryh­män pi­täes­sä huo­len et­tä kaikki ovat sa­mal­la aal­to­pi­tuu­del­la, vain se, ta­voit­tee­na saat­taa ol­la et­tä var­mis­te­taan tar­peek­si suu­ri tuot­to.

Uusi maailmanjärjestys

Kos­ka Bilderberg-ryh­mään pal­jon kuu­luu niin pank­ki- ja ra­hoi­tus­sek­to­rin ei ole ih­me, et­tä edus­ta­jia, ryhmä kan­nat­taa vah­vas­ti va­paa­kaup­paa. Sen mu­kaan ta­lou­del­li­set esteet ja tul­lit pur­kaa. pi­täi­si Va­paa­kaup­paa on jo pit­kään pi­det­ty Uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen (UMJ) kei­no­na vah­vis­taa otet­ta pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­mas­ta Kun kau­pan väes­tös­tä. ra­joi­tuk­set pois­te­taan, kaikki kan­sal­lis­mie­li­set aja­tuk­set kit­keä pois. Edis­tääk­seen voi­daan päät­tä­vät, UMJ:tä Bilderberg-ryh­män mis­sä ja mil­loin so­tia jä­se­net ra­jo­ja hä­vi­ää syt­tyy, jol­loin li­sää ja konflik­te­ja ra­hoit­ta­vat val­tioi­den en­ti­ses­tään. Yh­te­näi­sen ryh­män jä­se­net ri­kas­tu­vat kuu­lu­van maa­il­man­hal­li­tuk­sen ja sii­hen maa­il­man­pan­kin avul­la jä­se­net suun­ni­tel­mi­aan nou­dat­ta­van voi­vat va­li­ta joh­ta­jan. hei­dän Ar­kan­sa­sin ku­ver­nöö­ri Bill Clinton oli pelk­kä mut­ta osal­lis­tues­saan vain kak­si vuot­ta ko­kouk­seen vuon­na 1991, Vauh­dit­ti­ko myö­hem­min hä­nes­tä tu­li ryhmä hä­nen uraan­sa? pre­si­dent­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.