NSA

UNOHTAKAA AVA­RUUSO­LIOT JA LISKOJA MUIS­TUT­TA­VAT JOH­TA­JAT – TO­DEL­LI­NEN VAA­RA TU­LEE SISÄLTÄPÄIN.

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

USA:n kan­sal­li­nen tur­val­li­suus­vi­ras­to Na­tio­nal Secu­ri­ty Agency on to­den­nä­köi­ses­ti sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen eni­ten pel­kää­mä ta­ho. Ul­ko­puo­li­set miel­tä­vät usein MJ-12:n, ma­fian ja har­maat vaa­ral­li­sim­mik­si ryh­mik­si, mut­ta to­sia­sias­sa NSA he­rät­tää eni­ten pel­koa ja epä­luu­loa. Syy on yk­sin­ker­tai­nen – NSA on Yh­dys­val­tain si­sä- ja ul­ko­asiois­ta vas­taa­va va­koi­lu­pal­ve­lu. Se on maa­il­man tek­ni­ses­ti ke­hit­ty­nein tie­dus­te­lu­pal­ve­lu ja sen agen­tit val­vo­vat Yh­dys­val­tain kan­sa­lai­sia se­kä kaik­kia mui­ta kiin­nos­tus­ta herättäviä hen­ki­lö­jä.

NSA:ta syy­te­tään usein mi­tä eri­lai­sim­mis­ta asiois­ta, ku­ten kul­lan va­ras­ta­mi­ses­ta Fort Knoxis­ta ja sen kor­vaa­mi­ses­ta maa­la­tul­la lyi­jyl­lä tai jär­jes­tön val­ta-ase­maa ideoil­laan uh­kaa­vien tut­ki­joi­den ja tie­to­tek­nik­ko­jen kid­nap­paa­mi­ses­ta. NSA:n tiuk­ka sa­las­sa­pi­to on saa­nut ai­kaan usein mel­ko mie­li­puo­li­sia hu­hu­ja. Useimmiten or­ga­ni­saa­tio­ta kui­ten­kin syy­te­tään sii­tä, et­tä se on se­kaan­tu­nut koko maa­il­man ra­ha­ta­lous­jär­jes­tel­män kont­rol­loin­tiin.

NSA:n eri­koi­sa­laa on kryp­to­gra­fia. 90-lu­vun alus­sa vi­ras­to yrit­ti saa­da niin kut­su­tun Clip­per­mik­ro­si­run hy­väk­sy­tyk­si stan­dar­dik­si kai­kel­le tie­to­jen sa­laa­mi­sel­le. Si­rus­sa oli yksi pie­ni heik­kous, jo­ta NSA pys­tyi käyt­tä­mään kai­ken Clip­per-si­rul­la sa­la­tun tie­don pur­ka­mi­seen. Tie­tom­me oli­si siis suo­jas­sa kai­kil­ta – pait­si vi­ran­omai­sil­ta.

NSA on eh­kä on­nis­tu­nut saat­ta­maan pank­ki­sek­to­rin huo­noon va­loon. Yri­tys ni­mel­tä INSLAW – oi­keus­tie­teel­li­sen ja so­si­aa­li­sen tut­ki­muk­sen ins­ti­tuut­ti – ke­hit­ti 1970-lu­vun lo­pus­sa in­tegroi­dun tie­to­kan­ta­jär­jes­tel­män ni­mel­tä PROMIS. Sen avul­la pys­tyt­tiin yh­dis­tä­mään useita eri­lai­sia tie­to­kan­to­ja käyt­tö­kel­poi­sek­si ris­ti­viit­tauk­sia si­säl­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si.

Po­lii­si ha­lusi käyt­tää jär­jes­tel­mää se­kä ko­tiet­tä ul­ko­mai­sen ri­kol­li­suu­den val­von­taan, ja Maa­il­man­pan­kin kal­tai­set pank­ki­lai­tok­set ha­lusi­vat käyt­tää si­tä toi­mi­van kan­sain­vä­li­sen ra­hoi­tus­tie­to­kan­nan luo­mi­seen. Yh­dys­val­to­jen oi­keus­mi­nis­te­riö ot­ti jär­jes­tel­män vas­taan, mut­ta kiel­täy­tyi mak­sa­mas­ta sii­tä, jo­ten INSLAW me­ni kon­kurs­siin. Yri­tys on saa­nut hy­väk­syn­nän tuo­miois­tui­mel­ta, mut­tei ole saa­nut kos­kaan mak­sua PROMIS-jär­jes­tel­mäs­tä.

Dan­ny Ca­so­la­ro -ni­mi­nen toi­mit­ta­ja väit­ti löy­tä­neen­sä to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä NSA oli peu­ka­loi­nut PROMIS-jär­jes­tel­mää niin, et­tä se sai ra­joit­ta­mat­to­man pää­syn tie­to­kan­to­jen si­säl­töön niin ha­lu­tes­saan. Sen jäl­keen NSA:n ja Mos­sa­din väi­te­tään myy­neen muo­ka­tun oh­jel­mis­to­ver­sion pan­keil­le, ul­ko­val­loil­le ja po­lii­si­vi­ran­omai­sil­le. Suun­ni­tel­ma­na oli, et­tä NSA sai­si mah­dol­li­suu­den va­koil­la ko­ko­nai­sia oi­keus­lai­tok­sia, jul­kis­hal­lin­to­ja ja ra­hoi­tus­jär­jes­tel­miä ym­pä­ri maa­il­man. Peu­ka­loin­nin suo­rit­ti Ka­li­for­nian pie­nes­sä in­ti­aa­ni­re­ser­vaa­tis­sa si­jait­se­va Wac­ken­hut­ni­mi­nen yri­tys, jo­ka oli Yh­dys­val­tain tuo­mio­val­lan ul­ko­puo­lel­la.

KUMMALLINEN KUOLEMANTAPAUS

Val­koi­sen ta­lon neu­vo­nan­ta­ja Vince Fos­ter te­ki it­se­mur­han vuon­na 1993. Kuo­le­ma he­rät­ti epäi­lyk­siä. Hän oli työs­ken­nel­lyt yh­teys­hen­ki­lö­nä Sys­te­ma­tics-yri­tyk­ses­sä, jo­ka oli yksi NSA:n ka­va­lan PROMIS-oh­jel­mis­ton myyn­tiin käy­te­tyis­tä etu­yri­tyk­sis­tä. Sys­te­ma­tics pe­si myös sa­lai­ses­ta

toi­min­nas­ta saa­tu­ja voit­to­ja ja hank­ki ta­kao­ven tie­toa PROMIS-jär­jes­tel­mäs­tä voi­dak­seen tar­kas­tel­la tie­to­kan­to­ja. Fos­te­rin luo­na vie­rai­li eräs nainen pa­ri tun­tia en­nen hä­nen kuo­le­maan­sa, ja nai­sen hius­vä­ri oli sa­ma kuin Fos­te­rin alus­vaat­teis­ta löy­det­ty­jen hius­ten vä­ri. Pa­to­lo­git to­dis­ti­vat, et­tä Fos­ter oli kuo­lin­het­kel­lään saa­nut sie­men­syök­syn. Alu­een val­von­ta­ka­me­rois­ta ei löy­dy tal­len­tei­ta, jois­ta nä­kyi­si, et­tä Fos­ter oli­si pois­tu­nut ra­ken­nuk­ses­ta, mut­ta ruumis löy­det­tiin Vir­gi­nia-puis­tos­ta lä­hel­tä hä­nen au­to­aan.

TODISTUSAINEISTO

Bob Woodwar­din kir­jas­sa VEIL: The Sec­ret Wars of the CIA, 1981–1987 en­ti­nen CIA-pääl­lik­kö Wil­liam Ca­sey ker­too pal­ve­lua­jas­taan: "Olim­me tun­keu­tu­neet kan­sain­vä­li­seen pak­ki­lai­tok­seen, jot­ta sai­sim­me kä­siim­me usei­den ul­ko­mais­ten pank­kien to­del­li­sia mut­ta salaisia kir­jan­pi­to­tie­to­ja, ja näim­me Neu­vos­to­lii­ton sa­lat­tu­ja si­joi­tuk­sia."

YKSINKERTAISEMPI TA­PA

Mik­si INSLAW pi­ti saat­taa kon­kurs­siin? Voi­si luul­la, et­tä oli­si hel­pom­paa mak­saa so­pi­muk­sen vaa­ti­ma li­sens­si ja neu­vo­tel­la sen jäl­keen oh­jel­mis­ton myyn­tioi­keuk­sis­ta edel­leen. Täl­löin asia oli­si hoi­det­tu he­rät­tä­mät­tä huomiota.

NSA:n pää­ma­ja Ma­ry­lan­din Fort Mea­des­sa. Mi­tä sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na ta­pah­tuu?

Ku­ten Val­tion vi­hol­li­nen (Ene­my Of The Sta­te) -elo­ku­vas­sa näh­tiin,NSA al­kaa ol­la suo­sit­tu ym­pä­ris­tö Hol­lywoodrois­toil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.