Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

CIA ja FBI

Klaa­nia on syy­tet­ty suo­sit­tu­jen mus­tien joh­ta­jien Martin Luther Kin­gin ja Malcolm X:n mur­his­ta. Joh­ta­jien vi­sion vas­taan, väi­te­tään so­ti­neen klaa­nin ame­rik­ka­lais­ta vi­sio­ta ja FBI:ssä. jon­ka väi­te­tään ole­van suo­sios­sa myös CIA:ssa oli vai­kea Kin­gin aja­tuk­sia rau­hal­li­ses­ta ro­tu­jen in­te­graa­tios­ta väit­tei­tä sii­tä, et­tä mus­tat oli­si­vat hy­väk­syä, ja sa­ma kos­ki Malcolm X:n aggres­sii­vi­sia miehet mur­hat­tiin, kos­ka he ei­vät jo­ka suh­tees­sa val­koi­sia pa­rem­pia. Mo­lem­mat kuu­lui käyt­täy­tyä. Kin­gin ta­pauk­ses­sa so­pi­neet klaa­nin kä­si­tyk­seen sii­tä, mi­ten mus­tien oli­vat mu­ka­na, kos­ka FBI rek­ry­toi vai­kut­taa to­den­nä­köi­sel­tä, et­tä klaa­ni ja FBI Kin­gin mur­haa. ak­tii­vi­ses­ti ri­vei­hin­sä klaa­nin jä­se­niä en­nen

Sa­lai­nen ro­tuso­ta

KKK saat­taa ol­la osa mus­tiin ja juu­ta­lai­siin koh­dis­tu­vaa ro­tuso­taa. Yh­des­sä USA:n luo­maan ja le­vit­tä­mään AIDS-vi­rus­ta. tie­dus­te­lu­pal­ve­lun kans­sa se on saat­ta­nut aut­taa sa­la­liit­to­hu­hu­ja ZOG:is­ta (Zio­nist Occu­pa­tion Klaa­nin epäil­lään myös le­vit­tä­vän val­heel­li­sia suun­ni­tel­mas­ta USA:n val­taa­mi­sek­si. Täl­lai­set Go­vern­ment) ja sen väi­te­tys­tä juu­ta­lai­ses­ta var­jo­hal­li­tuk­ses­ta ja nii­den sa­lai­sis­ta hu­hut vie­vät huo­mion USA:n to­del­li­sis­ta vi­hol­li­sis­ta, agen­teis­ta.

©Au­de

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.