Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Yh­dys­val­tain puo­lus­tus­voi­mat

Puo­lus­tus­voi­mil­la on saat­ta­nut ol­la me­neil­lään har­joi­tus, jos­sa am­mut­tiin muun muas­sa ra­ket­te­ja, W-105-ni­mi­sel­lä alu­eel­la Long Is­lan­din kaak­kois­ran­ni­kol­la. Se on yksi lai­vas­ton kriit­ti­sis­tä vyö­hyk­keis­tä ja si­jait­see 50 ki­lo­met­rin pääs­sä pai­kas­ta, jos­sa TWA:n lento 800 mys­ti­ses­ti rä­jäh­ti. Se et­tä en­sim­mäi­nen tie­do­tus on­net­to­muu­des­ta tu­li Pen­ta­go­nis­ta, saat­taa ol­la suu­ri vir­he, mikä si­näl­lään on hy­vin epäi­lyt­tä­vää var­sin­kin, kos­ka tuo ly­hyt leh­dis­tö­tie­do­te vai­en­net­tiin no­peas­ti. Il­ma­ti­la lento 800:n ym­pä­ril­lä vi­li­si so­ti­las­ko­nei­ta tuo­na koh­ta­lok­kaa­na il­ta­na, mikä viit­taa myös sii­hen, et­tä puo­lus­tus­voi­mil­la on voi­nut ol­la jo­tain te­ke­mis­tä tra­ge­dian kans­sa.

Lin­da Ka­bot ot­ti ku­van, jo­ka jul­kais­tiin Pa­ris Match -leh­des­sä. Sii­nä nä­kyy sel­väs­ti, et­tä il­mas­sa on ra­ket­ti sa­man­ai­kai­ses­ti, jon­ka kun lento 800 rä­jäh­ti. Ku­vas­sa nä­kyy sy­lin­te­rin­muo­toi­nen esi­ne, ku­van toi­ses­sa pääs­sä nä­kyy erit­täin kir­kas liek­ki. Vi­ran­omai­set jät­ti­vät päin ku­van huo­mioi­mat­ta, kos­ka Ka­bot oli sei­so­nut sel­kä rä­jäh­dyk­seen Ame­ri­kan ot­taes­saan. Tämä pis­tää miet­ti­mään, kuin­ka mon­ta ra­ket­tia FBI vä­lit­ti il­ma­ti­las­sa yleen­sä len­te­lee. Mie­len­kiin­tois­ta on, mi­ten vä­hän täl­lai­sis­ta sil­min­nä­ki­jä­to­dis­teis­ta tut­ki­muk­sen ai­ka­na.

Ter­ro­ris­tit

Mel­ko ylei­ses­ti us­ko­taan, et­tä ter­ro­ris­tit am­pui­vat ra­ke­tin ve­nees­tä. Näin ei var­mas­ti ol­lut, mut­ta kai­ken ta­ka­na on saat­ta­nut ol­la ter­ro­ris­ti­sa­la­liit­to. Kos­ka al-Qaidan ta­pai­set ryh­mät ovat myö­hem­min käyt­tä­neet il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia, usei­den sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen mie­les­tä on to­den­nä­köis­tä, et­tä ter­ro­ris­tit oli­vat se­kaan­tu­neet lento 800:n tra­ge­di­aan.

©Ha­mid_Mir

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.