CHALLENGER-RÄJÄHDYS

OLIKO TÄ­MÄN TRAA­GI­SEN ON­NET­TO­MUU­DEN SYY­NÄ TIETÄMÄTTÖMYYS?

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

28.tam­mi­kuu­ta 1986 ava­ruus­suk­ku­la Challenger aloit­ti lennon, jo­ka sai suur­ta huomiota me­dias­sa. Mu­ka­na oli opet­ta­ja Ch­ris­ta McAu­lif­fe, jos­ta oli tu­le­va en­sim­mäi­nen opet­ta­ja avaruudessa. NASA va­lit­si hä­net eri­tyi­ses­ti teh­tä­vään ja kau­niin ul­ko­nä­kön­sä se­kä iloi­sen luon­teen­sa an­sios­ta hä­nes­tä tu­li no­peas­ti me­dian suo­sik­ki.

Mut­ta vain 73 se­kun­tia lau­kai­sun jäl­keen ame­rik­ka­lai­set nä­ki­vät, mi­ten McAu­lif­fen unel­ma päät­tyi ra­juun rä­jäh­dyk­seen. Ava­ruus­suk­ku­lan rau­niois­ta nouse­van sa­vun vel­loes­sa tai­vaal­la ja hy­lyn­pa­las­ten sa­taes­sa At­lant­tiin koko kan­sa­kun­ta oli sho­kis­sa. Jo­tain oli men­nyt pa­has­ti pie­leen. Seit­se­män hen­gen mie­his­tö oli koh­dan­nut hir­vit­tä­vän koh­ta­lon Chal­len­ge­rin tu­hou­tues­sa.

Tämä ei ol­lut en­sim­mäi­nen ker­ta, kun NASA me­net­ti mie­his­tön­jä­se­niä. Kol­me astro­naut­tia oli kuol­lut Apol­lo 1:ksi ni­me­tyn ava­ruusa­luk­sen mat­kan val­mis­te­lu­jen ai­ka­na. Mut­ta tämä ta­pah­tui ava­ruus­tut­ki­muk­sen al­kuai­koi­na, kun taas Challenger-ka­ta­stro­fin ai­koi­hin NASA toi­voi, et­tä täl­lai­set tra­ge­diat ja ka­ta­stro­faa­li­set vää­ri­nar­vioin­nit oli­si­vat ol­leet muis­to vain. Tun­tui kuin op­ti­mis­mi oli­si suo­jan­nut koko ava­ruusoh­jel­maa, ja nyt se murs­kau­tui Challenger-rä­jäh­dyk­sen myö­tä. NASA:n unel­mat ava­ruu­den li­sä­tut­ki­muk­sis­ta ju­mit­tui­vat lä­hes kah­dek­si vuo­dek­si.

VIALLISET O-TIIVISTEET

Tur­maa seu­ran­neis­sa tut­kin­nois­sa syyk­si ha­vait­tiin ku­mi­nen O-tii­vis­te, jo­ka si­jait­see kiin­teän polt­toai­neen moot­to­rien vä­lis­sä ja jo­ka nos­taa aluk­sen lau­kai­su­vai­hees­sa. Mistä joh­tui, et­tei O-tii­vis­te toi­mi­nut? Lau­kai­su­päi­vän sää oli Flo­ri­dan olo­suh­tei­siin näh­den epä­ta­val­li­sen kyl­mä – kak­si pak­ka­sas­tet­ta. O-tii­vis­tei­tä ei ol­lut tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si näin kyl­mis­sä läm­pö­ti­lois­sa, ja sik­si kuu­ma kaa­su vuo­si ulos ja sy­tyt­ti pää­tan­kin nes­te­mäi­sen polt­toai­neen. Tämä yk­sin­ker­tai­nen NASA:n tek­nik­ko­jen tuntema mekaaninen on­gel­ma joh­ti rä­jäh­dyk­seen.

KORVAUS

USA:n hal­li­tus ja Mor­ton Thiocol mak­soi uh­rien omai­sil­le suu­ria sum­mia, to­den­nä­köi­ses­ti useita mil­joo­nia dol­la­re­ja. Tämä ta­pah­tui häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti, mikä voi ol­la merk­ki syyl­li­syy­den­tun­tees­ta ja ha­lus­ta la­kais­ta koko ta­pah­tu­ma ma­ton al­le niin pian kuin mah­dol­lis­ta ne­ga­tii­vi­sen jul­ki­suu­den vält­tä­mi­sek­si.

Usein si­vii­lien haas­taes­sa val­tion oi­keu­teen asian vi­reil­le lait­ta­neet hen­ki­löt ase­te­taan nau­ru­na­lai­sek­si, ja edes­sä on kal­lis mat­ka lä­pi ju­ris­ti­vii­da­kon, jo­ka yrit­tää nu­jer­taa si­vii­le­jä se­kä hen­ki­ses­ti et­tä ta­lou­del­li­ses­ti en­nen kuin lu­vas­sa on mi­tään kor­vauk­sia. Täl­lä ker­taa kä­vi toi­sin, mikä puo­les­taan vai­kut­ti en­tis­tä­kin epäi­lyt­tä­väm­mäl­tä ...

PIITTAAMATTOMUUS

Jos ha­lu­aa pii­lo­tel­la vir­hei­tään, kan­nat­taa teh­dä uh­reis­ta san­ka­rei­ta ja an­taa USA:n pre­si­den­tin lu­kea hie­no ru­no hei­dän muis­tol­leen. Näin koko epi­so­di saa­daan näyt­tä­mään ro­mant­ti­sel­ta ja huo­no-on­ni­sel­ta. Täs­sä ta­pauk­ses­sa ei ol­lut merk­ke­jä sa­la­lii­tos­ta, mut­ta tie­tyt sei­kat viit­taa­vat sii­hen, et­tä mie­his­tön kuo­le­ma oli­si voi­tu vält­tää.

"TÄMÄ YK­SIN­KER­TAI­NEN NASAN TUNTEMA MEKAANINEN ON­GEL­MA JOH­TI RÄ­JÄH­DYK­SEEN."

©NASA

Challenger-mie­his­tö, jos­sa Ch­ris­ta McAu­lif­fe toi­se­na va­sem­mal­ta.

©NASA

Räjähdys ai­heut­ti val­von­ta­huo­nees­sa sho­kin ja tyr­mis­tyk­sen.

©NASA

Räjähdys te­ki reiän oi­ke­aan kiin­teän polt­toai­neen moot­to­riin.

©NASA

Mie­his­tö­mo­duu­lin näh­tiin len­tä­vän ulos sa­vu­pil­ves­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.