Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

CIA

Vii­me vuo­sien ai­ka­na on tul­lut esiin pal­jon ma­te­ri­aa­lia, jon­ka mu­kaan ar­mei­jan koos­tu­va ryhmä suun­nit­te­li joh­to­mie­his­tä ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lun hen­ki­löis­tä Val­koi­ses­ta ta­los­ta. Syy­nä oli ryh­män val­lan­kaap­paus­ta pre­si­dent­ti Clintonin syr­jäyt­tä­mi­sek­si kor­rup­tios­ta. Kak­si päi­vää en­nen pom­miis­kua huo­li väi­te­tys­tä po­liit­ti­ses­ta ja ta­lou­del­li­ses­ta len­to­ko­ne syök­syi maahan Ala­ba­mas­sa. tä­män sa­la­hank­keen jä­se­niä kul­jet­ta­nut Ci­tyn ka­ta­stro­fin vält­tääk­seen suun­ni­tel­lun Eräi­den ta­ho­jen mu­kaan CIA la­vas­ti Okla­ho­ma nos­tat­taa kan­sal­lis­tun­net­ta, kun il­mas­sa oli val­lan­kaap­pauk­sen sel­vit­te­lyä. Ha­lut­tiin myös vuok­si. ris­ki pre­si­den­tin syr­jäyt­tä­mi­ses­tä so­ti­las­val­lan­kaap­pauk­sen

Ku Klux Klan

Oklahoman Ku Klux Kla­nin suur­mes­ta­ri ja pai­kal­li­nen Whi­te Ary­an Re­sis­tance -liik­keen joh­ta­ja oli ta­van­nut McVeig­hin. Hän tun­si myös Ter­ry Nic­hol­sin. Sil­ti tä­tä joh­ta­jaa, jol­la oli ja jon­ka maa­han­tu­lo­kiel­to Ka­na­daan ja Isoon-Bri­tan­ni­aan Sen vuok­si In­ter­pol luo­kit­te­li ter­ro­ris­tik­si, ei edes kuu­lus­tel­tu. Ku Klux Klan eh­kä jot­kut ovat huo­les­tut­ta­vas­ti si­tä miel­tä, et­tei vaan et­tä se oli pel­käs­tään ol­lut se­kaan­tu­nut pommi-iskuun myös saat­ta­nut saa­da tu­kea tie­dus­te­lu­pal­ve­lus­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.