Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Jim Jo­nes

Jo­ne­sin ta­ri­na osoit­taa, et­tä hän oli muu­ta­kin kuin vain us­koon tul­lei­den siu­naa­ja. Hän oli työs­ken­nel­lyt va­rain­ke­rää­jä­nä useil­le po­lii­ti­koil­le, ku­ten Ric­hard Nixo­nil­le. Hän saar­na­si suu­ris­ta ihan­teis­ta mut­ta oli van­nou­tu­nut re­pub­li­kaa­ni. Vuon­na 1961 hän työs­ken­te­li vuo­den Bra­si­lias­sa, mis­sä hä­nen hu­hut­tiin työs­ken­nel­leen CIA:lle. Tä­män ko­men­nuk­sen tai tur­vin hän pi­kem­min­kin siel­lä an­sait­se­man­sa kym­me­nen­tu­han­nen dol­la­rin pys­tyi pe­rus­ta­maan en­sim­mäi­sen temp­pe­lin­sä Ukia­hiin. Jo­nes­tow­nis­sa hä­nen kan­nat­ta­jan­sa huu­mat­tiin ja he eli­vät nä­läs­sä se­kä jou­tui­vat Jo­nes te­ke­mään or­ja­töi­tä. Li­säk­si he suo­rit­ti­vat "it­se­mur­ha­har­joi­tuk­sia". saat­toi har­joit­taa mas­sii­vis­ta ajat­te­lu­ma­ni­pu­loin­nin koet­ta Jo­nes­tow­nis­sa jäl­keen, CIA:n avul­la. Kun oli sel­vää, et­tä totuus pal­jas­tui­si Ry­anin käyn­nin Jo­nes yk­sin­ker­tai­ses­ti hä­vit­ti to­dis­tus­ma­te­ri­aa­lit.

CIA

Mo­ni asia yh­dis­tää CIA:ta ja Jo­ne­sia. Vaik­ka Bra­si­lian epi­so­di jä­tet­täi­siin tu­ke­man ko­ko­naan huo­mioi­mat­ta, Jo­ne­sil­la oli myös yh­teys erää­seen CIA:n an­go­la­lai­sen ar­mei­jan, UNITA:n, jä­se­neen se­kä erääs­sä toi­ses­sa CIA:n ra­hoit­ta­mas­sa jär­jes­tös­sä, OPS:ssa, työs­ken­nel­lee­seen Dan Mit­rio­neen. yh­teyk­siä Jo­ne­sin Gu­yanan aja­tuk­sen­ma­ni­pu­loin­nin ko­keel­la on voi­nut ol­la sil­mil­tä. CIA:n MK-Ult­ra-pro­jek­tiin, jo­ka suo­ri­tet­tiin kau­ka­na me­dian ute­liail­ta Sen Jo­nes­tow­nis­sa käy­tet­tiin sa­maa lää­ke­ai­net­ta kuin MK-Ult­ra-pro­jek­tis­sa. li­säk­si kiin­nos­ta­vaa on se, et­tä Dwyer oli ai­noa­na Ry­anin de­le­gaa­tios­ta sel­vin­nee­nä mu­ka­na kir­jas­sa Who's Who in the CIA (CIA:n MI­TÄ MIS­SÄ MIL­LOIN).

Yh­dys­val­tain vi­ran­omai­set

Yh­dys­val­tain suur­lä­he­tys­tö aut­toi Jo­ne­sia siir­tä­mään liik­keen­sä Gu­yanaan, ja kun ra­por­toi­tiin, et­tä lah­kon jä­se­net oli am­mut­tu ei­kä myr­ky­tet­ty, sel­vi­si, et­tä ame­rik­ka­lai­nen Vih­reät ba­re­tit -ryhmä oli ol­lut alu­eel­la. Vih­reät ba­re­tit on kuuluisa ky­vys­tään sur­ma­ta ih­mi­siä ää­net­tö­mäs­ti, mikä oli suo­sit­tu ar­mei­jan apu­vä­li­ne Viet­na­min so­das­sa. Mo­net epäi­le­vät, et­tä täs­sä oli jo­tain hä­mä­rää var­sin­kin sen jäl­keen, kun ame­rik­ka­lai­set vi­ran­omai­set oli­vat ha­lut­to­mia lä­het­tä­mään me­neh­ty­nei­den ruu­mii­ta omai­sil­le. Useita ruu­mii­ta tuh­kat­tiin "va­hin­gos­sa".

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.