Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

CIA

Eräät sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot ovat jäl­jit­tä­neet HIV-vi­ruk­sen mat­kan maa­il­man po­pu­laa­tioi­hin CIA:n bio­lo­gi­sis­ta kei­not­te­luis­ta sen yrit­täes­sä sai­ras­tut­taa Af­ri­kas­sa tais­tel­lei­ta kuu­ba­lais­so­ti­lai­ta. Yri­tys tar­tut­taa kuu­ba­lais­so­ti­lai­ta so­vin­nai­sem­mal­la tau­dil­la on saat­ta­nut men­nä to­del­la pie­leen vi­ruk­sen mu­ta­toi­tues­sa AIDSik­si ja le­vi­tes­sä pal­jon laa­jem­mal­le kuin vain kuu­ba­lais­so­ti­lai­siin, joi­hin se oli tar­koi­tet­tu.

Sa­lai­nen kan­san­mur­haoh­jel­ma

Tä­män teo­rian mu­kaan pa­han­suo­pa ää­rioi­keis­to­lai­nen sa­lai­sen pal­ve­lun agent­ti­ryh­mä päät­ti käyt­tää ole­mas­sa ole­vaa bio­lo­gis­ta ko­keel­lis­ta ma­te­ri­aa­lia mus­tan ja ho­mo­sek­su­aa­li­sen he­pa­tiit­ti väes­tön mää­rän vä­hen­tä­mi­seen. Aluk­si he läh­ti­vät le­vit­tä­mään sai­raut­ta an­ta­mal­la ja­ka­mal­la B -ro­kot­teen tu­han­sil­le newy­or­ki­lai­sil­le ja sanf­rancisco­lai­sil­le ho­mo­mie­hil­le ja et­tä saas­tu­nei­ta ruis­ku­ja mus­tien aluei­den huu­mei­den­käyt­tä­jil­le. He ei­vät ol­leet aja­tel­leet, tau­ti tart­tui­si val­koi­seen kes­ki­luok­kai­seen he­te­ro­väes­töön, jo­hon myös it­se kuu­lui­vat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.