SARS

OLIKO TÄMÄ VAARALLINEN VI­RUS KOKEILU, JO­KA ME­NI PIE­LEEN?

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Kun 64-vuotias lää­ke­tie­teen pro­fes­so­ri Lia Jian­lun Ete­lä-Kii­nan Guang­don­gin maa­kun­nas­ta mat­kus­ti su­ku­lai­sen­sa häi­hin Hong­kon­giin maa­lis­kuus­sa 2003, hän ei aa­vis­ta­nut kuo­le­van­sa muu­ta­man vii­kon pääs­tä. Tai et­tä hän­tä syy­tet­täi­siin kuo­le­man en­ke­lik­si, jo­ka oli le­vit­tä­nyt tap­pa­vaa SARS-vi­rus­ta.

SARS eli Se­ve­re Acu­te Res­pi­ra­to­ry Syndro­me on 2000lu­vun pan­de­mia. Tämä erit­täin tart­tu­va keuh­ko­kuu­met­ta muis­tut­ta­va tau­ti le­vi­si no­peas­ti yli 30 maahan lä­hes kai­kil­le asu­tuil­le man­te­reil­le sai­ras­tut­taen tu­han­sia ih­mi­siä, jois­ta yli kym­me­nen pro­sent­tia kuo­li. Vi­ruk­ses­ta seu­ra­si hen­gi­tys­vai­keuk­sia, joi­den vuok­si kuo­le­ma oli hidas ja ki­vu­lias. Aluk­si mo­net oli­vat si­tä miel­tä, et­tä SARS-ta­paus­ten mää­rä oli vä­häi­nen suh­tees­sa maa­il­man vä­ki­lu­kuun, mut­ta pa­niik­ki le­vi­si, kun tut­ki­jat luo­kit­te­li­vat sai­rau­den mys­ti­ses­ti mu­ta­toi­tu­vien "su­per­vi­rus­ten" jouk­koon. He oli­vat myös huo­lis­saan sii­tä, et­tä sii­tä ke­hit­tyi­si su­pe­rinfluens­sa­vi­rus, jo­ka tappaisi mil­jar­de­ja ih­mi­siä, ku­ten es­pan­jan­tau­ti vuo­si­na 1918-1919.

Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö al­koi va­roit­taa mat­kus­ta­mas­ta tiet­tyi­hin kau­pun­kei­hin, ku­ten To­ron­toon, mis­sä SARS-epidemia oli puh­jen­nut ja tau­din seu­rauk­set oli­vat useita mil­jar­de­ja dol­la­re­ja. Tut­ki­joi­den al­kaes­sa tut­kia SARSia he ha­vait­si­vat vi­ruk­sen al­ka­neen Guang­don­gis­ta ja le­vin­neen Kii­nas­ta erään huo­no-on­ni­sen hää­mat­ka­lai­sen mu­ka­na. He ha­vait­si­vat myös, et­tä SARS-ko­ro­na­vi­rus muo­dos­tui eläin- ja ih­mis­vi­ruk­sen vaih­taes­sa gee­ne­jä ja muut­tui re­sis­ten­tik­si kai­kil­le tun­ne­tuil­le hoi­to­muo­doil­le.

Kun sel­vi­si, et­tä Kii­nan puo­lus­tus­voi­mat oli­vat tien­neet SARS-vi­ruk­ses­ta ja pi­tä­neet sen sa­las­sa mar­ras­kuus­ta 2002 läh­tien, seu­ra­si se­kä poliittinen et­tä lää­ke­tie­teel­li­nen selk­kaus. Kii­nan ter­veys­mi­nis­te­ri ja Pe­kin­gin por­mes­ta­ri pa­ko­tet­tiin eroa­maan. Pää­mi­nis­te­ri Wen Jia­bao ja pre­si­dent­ti Hu Jin­tao kri­ti­soi­vat puolustusvoimia puut­teel­li­ses­ta yh­teis­työs­tä ja asias­ta vai­ke­ne­mi­ses­ta.

Sen li­säk­si he an­toi­vat epä­suo­raa kri­tiik­kiä pää­sih­tee­ri Jiang Ze­mi­nil­le, jo­ka oli kiel­täy­ty­nyt ir­ti­sa­nou­tu­mas­ta kes­kus­so­ti­las­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­juu­des­ta. Eläk­keel­lä ole­vaa kii­na­lais­ta so­ti­las­lää­kä­riä, jo­ka aut­toi pal­jas­ta­maan Pe­kin­gin SARS-sa­lai­lun, ei yl­lät­tä­vää kyl­lä es­tet­ty pu­hu­mas­ta. Sen si­jaan hän sai epä­ta­val­li­sen pal­jon nä­ky­vyyt­tä kii­na­lai­sis­sa me­diois­sa. Tämä saat­taa joh­tua sii­tä, et­tä koko pal­jas­tus oli osa Kii­nan pre­si­dent­ti Hu Jin­taon veh­kei­lyä val­ta­tais­te­lus­saan osaa puo­lus­tus­voi­mis­ta hal­lit­se­vaa vas­tus­ta­jaan­sa vas­taan. Ol­laan myös väi­tet­ty, et­tä Hu Jin­tao liet­soi hu­hua, jon­ka mu­kaan län­si­maa­il­ma oli­si luo­nut SARSin hyö­kä­täk­seen Kii­naan. Täl­lä ta­voin hän pys­tyi joh­dat­ta­maan huo­mion pois hal­li­tuk­sen SARS-krii­sin sa­lai­lus­ta ja huo­nos­ta hoi­ta­mi­ses­ta.

Kun SARS vai­kut­ti ole­van hallinnassa, asian­tun­ti­jat kaik­kial­ta maa­il­mas­ta an­toi­vat se­li­tyk­sen­sä asial­le. Hei­dän mu­kaan­sa vi­rus oli pe­räi­sin Guang­don­gin maa­kun­nan eläin­mark­ki­noil­ta, mut­ta vi­ral­li­nen sel­vi­tys jät­ti pal­jon ar­vai­lu­jen va­raan.

KEI­NO­TE­KOI­NEN VI­RUS

Useat ve­nä­läi­set tut­ki­jat pi­tä­vät SARSia kei­no­te­koi­se­na. Väit­teen esit­ti en­sim­mäi­se­nä Mos­ko­van epi­de­mio­lo­gian lai­tok­sen joh­ta­ja Ni­ko­lai Fi­la­tov. Hän sai no­peas­ti tuek­seen pro­fes­so­ri Ser­gei Ko­les­ni­ko­vin, jo­ka pys­tyi tut­ki­muk­sen­sa avul­la osoit­ta­maan, et­tä vi­rus voi­tiin luo­da vain la­bo­ra­to­rio-olois­sa. Tämä si­pe­ria­lai­nen bio­lo­gis­ten asei­den asian­tun­ti­ja us­koi, et­tä SARS oli to­den­nä­köi­ses­ti pääs­syt va­hin­gos­sa kar­kuun la­bo­ra­to­rios­ta jos­sain päin Kii­naa.

UTRECHTIN HIIRET

Utrechtin yli­opis­ton Pe­ter Rot­tie­rin joh­ta­ma hol­lan­ti­lai­nen tut­ki­ja­ryh­mä ot­ti kis­soil­le hen­gen­vaa­ral­li­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen ja muut­ti sen in­fek­toi­duk­si hii­ri­so­luk­si. Se teh­tiin kor­vaa­mal­la hii­ren ko­ro­na­vi­ruk­sen yksi gee­ni. Rot­tier myönsi, et­tä ryh­män työ tu­ki aja­tus­ta sii­tä,

et­tä SARS-ko­ro­na­vi­rus on voi­nut muo­dos­tua eläin- ja ih­mis­vi­ruk­sen yhdistämisestä ja gee­nien vaih­ta­mi­ses­ta. Ete­lä-Ka­li­for­nian yli­opis­ton Mic­hael Lai vah­vis­ti asian. "Tämä on hy­vin to­den­nä­köi­nen se­li­tys. Ko­ro­na­vi­ruk­set ovat sii­tä epä­ta­val­li­sia, et­tä nii­den gee­ne­jä on help­po siir­tää. "

SALALIITTOBAKTEERIN PURAISEMA

Jos jo­kin le­vi­ää lä­pi maa­il­man no­peam­min kuin uusi vi­rus, ky­sees­sä on to­den­nä­köi­ses­ti sa­la­liit­to­teo­ria täs­tä vi­ruk­ses­ta. Tyh­mät ja nau­ret­ta­vat ta­ri­nat su­per­mik­ro­beis­ta ovat var­mas­ti otol­li­nen maa­pe­rä täl­lai­siin ta­ri­noi­hin us­ko­vil­le ih­mi­sil­le ja vank­ka tu­lon­läh­de hen­gi­tys­suo­jai­mien se­kä toi­mi­mat­to­mien lääk­kei­den val­mis­ta­jil­le. Täl­lai­set ta­ri­nat ovat luon­nol­li­ses­ti eduk­si joil­le­kin hal­li­tuk­sil­le, jot­ka an­ta­vat mie­lel­lään sa­la­liit­to­teo­rioi­den ku­kois­taa. Täl­löin osa ih­mis­ten rai­vos­ta, jo­ka pi­täi­si oi­keas­taan koh­dis­taa maan joh­ta­jaan, voi­daan johtaa toi­saal­le.

"VI­RUS VOI­TIIN LUO­DA VAIN LABORATORIOSSA."

Oliko SARSin le­viä­mi­nen tra­ge­dia, jo­ka ol­tai­siin voi­tu vält­tää?

Epi­de­mial­le al­tis­tu­neet alu­eet vuo­si­na 2002– 2003.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.