HELGFROSSA MED GOTT SAM­VE­TE

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Det är fritt fram för bå­de soc­ker och all­mänt fros­se­ri på hel­gen! Åt­minsto­ne en­ligt två nya stu­di­er på äm­net. Oklart om lan­dets tand­lä­ka­re hål­ler med dock.

Det finns i dags­lä­get inga ve­ten­skap­li­ga stu­di­er som be­kräf­tar att soc­ker ska­par ett be­ro­en­de en­ligt en ny rapport från SNF, Swe­dish Nut­ri­tion Founda­tion. Kanske är vår soc­ker­räds­la över­dri­ven?

– Att kon­se­kvent väl­ja bort livs­me­del ba­se­ra­de på full­korn, frukt el­ler grön­sa­ker för att de in­ne­hål­ler till­satt soc­ker kan gö­ra det svårt att nå upp till re­kom­men­de­rat in­tag av vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och fib­rer, sä­ger Su­san­na Bryng­els­son, VD för SNF. Forsk­ning­en pe­kar på att det kan fin­nas ät­be­ro­en­de som är kopp­lat till be­te­en­de sna­ra­re än ett be­ro­en­de av just soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.