WHAT'S UP?

Sa­ker vi snac­kar om just nu!

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Just nu fun­de­rar vi på om vi ska ha­ka på se­nas­te trä­ningstren­den, un­na oss en spa­we­ek­end i Var­berg och vil­ket av OPIs snyg­ga vår­lack som bäst pas­sar till gy­mout­fi­ten.

Ett nytt stöd i gym­met

Hunkemöller lan­se­rar en sport­kol­lek­tion med fo­kus på oli­ka sport­be­hå­lös­ning­ar. Kom­mer i A- till D-ku­pa med oli­ka mo­del­ler som pas­sar allt från låg- till högin­ten­siv trä­ning. Pri­ser från 239 kr.

Ö ver­dri­vet snyggt!

Pa­ra­di­sön Ha­waii har fått stå in­spi­ra­tion för årets vår- och som­mar­kol­lek­tion från OPI och re­sul­ta­tet är färgspra­kan­de! Vi vill ha al­li­hop, men om vi mås­te väl­ja är pa­stell­min­ti­ga ”That’s Hu­la-ri­ous!” vår fa­vo­rit.

Tren­dig trä­ning

Glöm tid­tag­ning, löp­ar­band och as­falt – trail run­ning är he­tas­te lö­partren­den just nu. Det är lång­di­stanslöp­ning i ter­räng och hand­lar mer om upp­le­vel­sen än om att pres­sa siff­ror. Trail run­ning är dess­utom skon­samt för krop­pen ef­tersom du spring­er på mju­ka un­der­lag i na­tu­ren. Lå­ter det som nå­got för dig? Ta dig till Vild­marks­mäs­san i Stock­holm 6-8 mars så kom­mer du kun­na tes­ta på det­ta och myc­ket mer!

En hy­velns ny­het

Torr och käns­lig hud på be­nen? Ett byte av rak­hy­vel kan gö­ra stor skill­nad! Nu lan­se­rar Gi­let­te Ve­nus åt­ta rak­hyv­lar som pas­sar oli­ka ty­per. Ve­nus em­bra­ce sen­si­ti­ve, Gi­let­te, 188 kr

Vi spa­nar in de se­nas­te och he­tas­te ny­he­ter­na in­om trä­ning, skön­het och väl­må­en­de.

Te-tra­di­tion i ny tapp­ning

Grönt te är bra för dig – men den nya ört­dryc­ken Noa är än­nu bätt­re. En flas­ka in­ne­hål­ler näm­li­gen li­ka myc­ket L-the­a­nin som he­la 15 kop­par grönt te! Äm­net hjäl­per dig mins­ka på stress, för­bätt­rar min­net och skär­per kon­cent­ra­tions­för­må­gan. Dryc­ken är kof­fe­in­fri, in­ne­hål­ler få ka­lo­ri­er och finns i sma­ker­na blå­bär & björks­av samt Flä­der & ra­bar­ber.

Yes box!

Vi äls­kar Li­se­lot­te Watkins snyg­ga il­lust­ra­tio­ner, och nu kom­mer de i plån­boks­vän­li­ga pri­ser. Watkins sam­ar­be­tar med Gra­nit och släp­per en se­rie snyg­ga för­va­rings­pro­duk­ter i be­grän­sad upp­la­ga. Vi dör för as­kar­na och det snyg­ga doft­lju­set! Finns i bu­tik och on­li­ne nu.

Grönt ÄR skönt

Kruk­väx­ter hem­ma är in­te ba­ra fint, det är bra för häl­san ock­så. De gör luf­ten be­hag­li­ga­re att an­das ef­tersom luft­fuk­tig­he­ten blir hög­re, vi blir mind­re tor­ra i hal­sen och klå­da mins­kar. Dess­utom re­nar de luf­ten från oli­ka ke­mis­ka äm­nen. Vill du va­ra tren­dig sat­sar du på kak­tu­sar (jo på rik­tigt!) och tack­samt lätt­sköt­ta sucku­len­ter i vår.

Gal­na män (och kvin­nor)

I april är det pre­miär för sista sä­song­en (ever!) av su­per­se­ri­en ”Mad men”. Kom­mer Don Dra­per nå­gon­sin att bli lyck­lig? Kom­mer Peg­gy Ol­son att slu­ta va­ra en bit­ch? Och hur högt kan Pe­te Campbells hår­fäs­te egent­li­gen kry­pa? Frå­gor­na är många och sva­ren får vi på ka­nal 9 den 12 april.

Spa-na in det här

Fun­de­rar du på en spa-we­ek­end? Ta då en ex­tra titt på Var­bergs kurort. Här har det ba­dats och druckits brunn i 200 år – av en an­led­ning, tän­ker vi på Sha­pe­Up. Nu har ho­tel­let dess­utom fått en or­dent­lig an­sikts­lyft­ning. För myc­ket ener­gi i krop­pen för att slap­pa en hel dag? Oroa dig in­te, de er­bju­der även en ge­di­gen trä­nings­me­ny.

Gröt för­läng­er li­vet

Åt­minsto­ne en­ligt en stu­die från Har­vard uni­ver­si­ty där man följt 100 000 per­so­ner se­dan 1986. För de som åt en por­tion full­korn dag­li­gen mins­ka­de ris­ken att dö i den van­li­gas­te döds­or­sa­ken i Sve­ri­ge (hjärt- kärl­sjuk­do­mar) med nio pro­cent. Trött på sam­ma gam­la van­li­ga gröt? Tes­ta att ros­ta hav­re­gry­nen för en nö­tig smak!

Ört­dryck, Noa, 35 kr.

”That’s hu­la­ri­ous!”, OPI, 155 kr

Snyg­ga box­ar, Gra­nit, från 249 kr

Spaweek­end, Var­bergs kurort, från 1 498 kr/ per­son.

Hand­gjort doft­ljus, Gra­nit, 349 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.