VÄL­KOM­MEN

ShapeUp - - INNEHÅLL -

Ett nytt nummer av den li­te pig­ga­re, ro­li­ga­re tid­ning­en om häl­sa, trä­ning, mat, skön­het och re­la­tio­ner. Dess­utom en ny chefre­dak­tör!

Sha­pe­Up är ditt nya, smar­ta och pep­pan­de, livsstils- och trä­nings­ma­ga­sin. Vi vill ge dig tips som gör trä­ning­en ef­fek­ti­va­re och ett häl­so­samt liv ro­li­ga­re. Vår driv­kraft är att du ska må bra in­i­från och ut, och va­ra stolt över dig själv och di­na pre­sta­tio­ner.

VI PÅ SHA­PE­UP…

...vill pep­pa dig till nya ut­ma­ning­ar och att pro­va nya sa­ker med må­let att du ska ut­veck­las po­si­tivt. ...vill in­spi­re­ra dig att hit­ta en ba­lans mel­lan li­vets nyt­tig­he­ter och onyt­tig­he­ter – för att du ska må bra mås­te du un­na dig att nju­ta ock­så! ...vill att du ska kun­na li­ta på vå­ra tips och råd, där­för har al­la vå­ra ex­per­ter ge­di­gen ut­bild­ning och er­fa­ren­het. ...an­sträng­er oss för att tes­ta al­la de trä­nings­pro­gram och nya trä­nings­for­mer vi re­kom­men­de­rar.

...lo­var att i var­je nummer av Sha­pe­Up ge dig in­spi­ra­tion, ef­fek­ti­va trä­ningstips, bra mat, smar­ta öv­ning­ar, se­nas­te nytt in­om häl­sa, trä­ning, kost, re­la­tion, psy­ko­lo­gi, skön­het, mo­de, in­tres­san­ta in­ter­vju­er och livs­in­spi­ra­tion – allt som kän­ne­teck­nar ett bra livsstils­ma­ga­sin. ...hop­pas att allt det­ta (och li­te till) ska gö­ra det enkla­re för dig att le­va ett ro­li­ga­re, sun­da­re och bätt­re liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.