FRÅ­GA KOS­T­EX­PER­TEN

ShapeUp - - INNEHÅLL - /Emanuel

Är du ock­så trött på rå­ris och mat­ve­te? Vår nä­rings­fy­si­o­log Emanuel Wid­mark tip­sar om go­da och häl­so­sam­ma sätt att va­ri­e­ra mat­lå­dan.

Hej Emanuel! Så här i vin­ter­ti­der är det ju lätt hänt att det blir en li­ten bulk så att sä­ga. Hur ska jag ut­nytt­ja det­ta till min för­del? /Ano­nym

Svar: Hej­san! Ja, du har så rätt. Det är van­ligt att vi läg­ger på oss li­te på vin­ter­halv­å­ret och sär­skilt över jul och ny­år. Vad det­ta in­ne­bär för vår häl­sa be­ror själv­klart på hur myc­ket vi läg­ger på oss i form av fett och om vi re­dan ha­de li­te för myc­ket till att bör­ja med osv. Din frå­ga an­ty­der på nå­got sätt att det skul­le kun­na fin­nas någon­ting po­si­tivt i det­ta vil­ket jag fak­tiskt in­te är så sä­ker på att det gör. Att gå upp i vikt av jul­mat och jul­go­dis är säl­lan nå­got som går att ar­gu­men­te­ra för att det skul­le va­ra bra på nå­got sätt. Men det är dock ett fak­tum och jag tyc­ker hel­ler in­te man ska gå med ång­est el­ler då­ligt sam­ve­te in­för var­je hög­tid när man äter och dric­ker gott un­der en pe­ri­od. Tvärt om! Den ti­den ska man nju­ta och un­na sig allt det­ta MEN tric­ket är att kun­na åter­stäl­la den be­röm­da ba­lan­sen ef­ter ”fros­se­ri­et”! Jag me­nar allt­så att de fles­ta går upp i vikt un­der många av vå­ra hög­ti­der men väl­digt få har vad som krävs för att gå ned de oöns­ka­de ki­lo­na igen ef­teråt. Det kom­mer krä­vas en del upp­off­ring­ar ef­teråt helt klart. Trä­na mer och äta sun­da­re det vet al­la, men få le­ver ef­ter det ty­värr. Om man nu ska sä­ga någon­ting po­si­tivt som kom­mer av det­ta så är det fak­tiskt så att vår äm­nes­om­sätt­ning ökar när vi äter mer än vi be­hö­ver (i ka­lo­ri­ö­ver­skott) men det be­ty­der in­te att vi ska fort­sät­ta överä­ta för att boos­ta vår me­ta­bo­lism. Där­e­mot kan vi med al­la väl­fyll­da ener­gi­de­på­er och höga äm­nes­om­sätt­ning or­ka trä­na hår­da­re än nå­gon­sin. Det an­ser jag man bör ta va­ra på i det­ta lä­ge. Lyc­ka till!

Har du fått en bulk av ju­lens al­la god­sa­ker?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.