AL­LA (BRA) DIETERS FEM BUD­ORD

ShapeUp - - INNEHÅLL - Av JO­HAN­NA FRÖ­LAN­DER

Al­la di­e­ter som fun­ge­rar och är häl­so­sam­ma har nå­got ge­men­samt. Fem gre­jer närm­re be­stämt. Vi har listat dem åt dig.

PA­LEO, 5:2, LCHF, GI – DET FINNS EN UPP­SJÖ DI­E­TER MEN AL­LA HAR DE EN SAK GE­MEN­SAMT. ÅT­MINSTO­NE OM DE ÄR BRA. VI AV­SLÖ­JAR DE HEMLIGA IN­GRE­DI­EN­SER­NA SOM GÖR HE­LA SKILL­NA­DEN.

Vad har ve­ga­ner, 5:2-fräls­ta och Lchf-fö­re­språ­ka­re ge­men­samt? En hel del, vi­sar det sig. Åt­minsto­ne om di­e­ten är häl­so­sam, sä­ger Ju­dith Wy­lie-ro­sett, fors­ka­re på Al­bert Eins­te­in Col­lege of me­di­ci­ne. Hon me­nar att al­la bra och håll­ba­ra di­e­ter har in­te ba­ra en ut­an he­la fem ge­men­sam­ma näm­na­re.

1 Mas­sor av grön­sa­ker

Sär­skilt blad­grön­sa­ker såsom spe­nat och sal­lad. In­te nog med att de in­ne­hål­ler få ka­lo­ri­er, de mät­tar och är ful­la av bå­de an­tiox­i­dan­ter, mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner. Spe­nat är dess­utom vin­na­ren på Livs­me­dels­ver­kets lis­ta över de nyt­ti­gas­te grön­sa­ker­na, tätt följd av ha­ri­cots verts och broc­co­li.

2 Kva­li­tets­rå­va­ror

Di­e­ter­na läg­ger of­ta fo­kus vid hur myc­ket mat som ska ätas men det vik­ti­gas­te är in­te mäng­den mat ut­an kva­li­te­ten på det du fak­tiskt äter. En bra di­et in­ne­hål­ler hög­kva­li­ta­ti­va rå­va­ror. Det be­hö­ver dock in­te be­ty­da att prick allt mås­te va­ra eko­lo­giskt, när­pro­du­ce­rat och färskt. Full­kornspas­ta är till ex­em­pel ett bra al­ter­na­tiv trots att det in­te är färskt, och frys­ta grön­sa­ker kan va­ra li­ka nyt­ti­ga som färs­ka.

3 Gör det själv

Det enk­las­te sät­tet att dra ner på onyt­tig­he­ter såsom salt och soc­ker, ett mål många di­e­ter har ge­men­samt, är att la­ga ma­ten själv. An­vänd he­la, re­na in­gre­di­en­ser och und­vik halv­fab­ri­kat och fär­di­ga så­ser. Det kom­mer in­te ba­ra att hål­la vik­ten i schack ut­an ock­så re­du­ce­ra ris­ken för di­ver­se sjuk­do­mar.

4 En plan för hur du får i dig allt du be­hö­ver

Om en di­et fö­re­språ­kar att du ska skä­ra ner på ett fö­doäm­ne mås­te den ock­så in­ne­hål­la en plan för hur du på an­nat vis ska få i dig des­sa nä­rings­äm­nen. Om di­e­ten krä­ver att du skär ner på till ex­em­pel spann­mål mås­te den allt­så in­ne­hål­la and­ra käl­lor till fib­rer och mag­ne­sium och om det är en grön­saks­di­et mås­te den kom­pen­se­ra för even­tu­ellt bort­fall av kal­ci­um och B12­ och D­vi­ta­min.

5. Gör det till din livs­stil

Al­la lyc­ka­de di­e­ter har än­nu en sak ge­men­samt. Iro­niskt nog är det att de in­te klas­sar sig själ­va som just di­e­ter, ut­an som en livs­stil. För att för­änd­ring­en ska bli be­stå­en­de krävs det att du läg­ger om ditt kostin­tag, och in­te ba­ra för en kort pe­ri­od – ut­an för alltid. Där­för är det ex­tra vik­tigt att det är en di­et som är håll­bar, för an­nars kom­mer re­sul­ta­tet in­te att va­ra det hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.