Trä­ning? Jag? Ja!

ShapeUp - - NEWS - Ka­rin Nordin,

Om nå­gon ha­de sagt till mig för någ­ra år sen att jag i fram­ti­den skul­le bli chefre­dak­tör för en tid­ning med trä­nings­fo­kus ha­de jag skrat­tat. Trä­ning? Jag? Det är li­ka bra jag er­kän­ner. Jag var tje­jen som gick till gym­pan i sko­lan i Con­ver­se, om jag ens gick dit. Jag av­skyd­de den ti­dens sto­ra trä­ningstrend, ae­ro­bics. Jag blev all­tid vald näst sist på fot­bol­len. När folk sa att de gil­la­de att trä­na så trod­de jag att de ljög. Kanske grun­da­de sig min at­ti­tyd i osä­ker­het, kanske i för­do­mar, kanske för många and­ra in­tres­sen – kanske en mix. Men jag var väl­digt långt från he­la fit­ness-sväng­en un­der väl­digt många år. Nå­got har dock hänt. I de­cem­ber köp­te jag mitt livs förs­ta gym­kort. Det blev verk­li­gen en riv­start på ett nytt liv. Nu läng­tar jag ef­ter att få svet­tas och käm­pa. Jag nju­ter av att bli star­ka­re och or­ka mer. Och sist av al­la har jag upp­täckt hur un­der­bart det är att kom­ma hem ef­ter kväl­lens trä­nings­pass, du­scha och kra­scha i sof­fan framför en tv-se­rie. Krop­pen är lugn, lik­som al­la tan­kar. Trä­ning är te­ra­pi för mig.

Som av en lyck­lig slump föd­des mitt nya in­tres­se i sam­ma ve­va som jag fick det här job­bet, som boss på Sve­ri­ges ro­li­gas­te och bäs­ta livsstils­ma­ga­sin. Så, här är jag nu – en svag men entusiastisk ny­bör­ja­re i trä­nings­värl­den, men lyck­ligt­vis mer er­fa­ren när det gäl­ler att gö­ra tid­ning. Skriv gär­na till mig och be­rät­ta vad du vill lä­sa om i Sha­peUp och vad du tyck­te om det här num­ret. Tills dess går jag all in på Ame­li­es ma­göv­ning­ar (kol­la si­dan 52). Ja, och den där brow­ni­en på si­dan 95. Och just det, följ mig och Sha­peUp på Instagram @tid­ning­ens­ha­pe­up för dag­li­ga up­da­tes.

chefre­dak­tör ka­rin.nordin@fri­da­for­lag.se

Lin­ne, Ni­ke Tights, Pu­ma

Ef­ter­rätt i form av en ten­nisboll på mid­dag med Lacos­te. Visst är den un­der­bar?

Nel­ly, 299 kr. Ak­ti­vi­tets­arm­band, Po­lar, 1 999 kr.

Har tes­tat lö­par­s­kor, bland an­nat de här från Sauco­ny och någ­ra and­ra. Läs mer på si­dan 55.

Sport-bh,

An­sikts­kräm, Aqua­sour­ce Ever­plump, Bi­ot­herm, 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.