Sha­peUp Det här är

ShapeUp - - NEWS -

Sha­peUp är ditt nya, smar­ta och pep­pan­de, livsstils- och träningsmagasin. Vi vill ge dig tips som gör trä­ning­en ef­fek­ti­va­re och ett häl­so­samt liv ro­li­ga­re. Vår driv­kraft är att du ska må bra in­i­från och ut, och va­ra stolt över dig själv och di­na pre­sta­tio­ner.

Vi på Sha­peup…

...vill pep­pa dig till nya ut­ma­ning­ar och att pro­va nya sa­ker med må­let att du ska ut­veck­las po­si­tivt. ...vill in­spi­re­ra dig att hit­ta en ba­lans mel­lan li­vets nyt­tig­he­ter och onyt­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.