KHLOE'VS. VE­TEN­SKA­PEN

ShapeUp - - WHAT'S UP - AV Ka­rin Nordin FOTO All Over Press

VAR OCH VARAN­NAN KÄN­DIS AGE­RAR HÄL­SO­GU­RU NU­ME­RA. Khloé Kar­dashi­an, MED BÄST­SÄL­JAN­DE BOKEN ”STRONG LOOKS BET­TER NA­KED”, ÄR EN AV DEM. SHA­PEUP HAR

GRANS­KAT NÅG­RA AV HEN­NES TIPS. I en tid när kän­di­sar dyr­kas som gu­dar, och när ute­slu­tan­de av oli­ka livs­me­del och haj­pan­de av and­ra är sta­tus, ser vi ett helt smör­gås­bord av ogrun­da­de hittepå-tips. Men själv­klart bju­der kändisarna på bra råd ock­så. Sha­peUp tit­tar när­ma­re på tip­sen i Khloés häl­so­bok "Strong looks bet­ter na­ked". Till vår hjälp har vi nä­rings­fy­si­o­lo­gen An­ki Sun­din.

Khloé sä­ger: Dum­pa ost­bi­tar­na för mer ener­gi

Khloé be­rät­tar om hur hon blev myc­ket pig­ga­re ef­ter att ha dum­pat ost från sin kost. När hon slu­ta­de äta ost­bi­tar som snacks, ska hon även ha gått ner fem ki­lo på tre må­na­der.

Nä­rings­fy­si­o­lo­gen sä­ger: Du blir in­te trött av ost!

Äter du sto­ra mäng­der av ett ener­gi­rikt livs­me­del, va­re sig det är ost el­ler nå­got an­nat, så bi­drar det såklart med en stor del av det to­ta­la ener­gi­be­ho­vet. Här fram­står det som om ost i sig skul­le ha gjort hen­ne trött, det finns ing­en kopp­ling mel­lan trött­het och ostät­ning. Men om de fem ki­lon hon tap­pa­de in­ne­bar en po­si­tiv häl­so­för­änd­ring för hen­ne, kan ju det gö­ra att hon kän­ner sig pig­ga­re.

Khloé sä­ger: Vat­ten gör dig

Som många and­ra kän­di­sar och häl­so­pro­fi­ler älskar Khloé vat­ten. "Vat­ten är ma­giskt", skri­ver hon. Bland häl­so­för­de­lar­na nämns att sto­ra mäng­a­der ska va­ra bra för hå­ret, hu­den och nag­lar­na. Vat­ten ska även hjäl­pa dig att gå ned i vikt, och ”boos­ta krop­pens funk­tio­ner”.

Nä­rings­fy­si­o­lo­gen sä­ger: Knap­past!

Den här ty­pen av på­stå­en­den är kan­ta­de av på­hit­ta­de ar­gu­ment för att lå­ta bra och va­ra en del av ett säl­jan­de kon­cept. I själ­va ver­ket sak­nas det ve­ten­skap­li­ga be­lägg för att häv­da att vat­ten i stör­re mäng­der än som mot­sva­rar det fy­si­o­lo­gis­ka be­ho­vet skul­le ha nå­got med kva­li­te­ten på hår, hud och nag­lar att gö­ra. Jag skul­le vil­ja se med vil­ka forsk­nings­re­sul­tat hon på­står att vat­ten skul­le ”boos­ta” nå­got. Var­ning för på­hit­ta­de ar­gu­ment och hem­masnick­ra­de hy­po­te­ser.

Khloé sä­ger: Din kropp är

Vi män­ni­skor Kar­dashi­an-kla­nen sö­ker me­di­cinsk råd­giv­ning hos Hol­ly­wood-nut­ri­tio­nis­ten Philip Gog­li­ga, som ut­i­från blod­prov de­lar in si­na pa­ti­en­ter i oli­ka bil­ty­per. En­ligt den här te­o­rin föds som­li­ga som Fer­ra­ris, me­dan and­ra sna­ra­re är som en Saab från -92. Kim och Ka­nye har bå­da be­dömts va­ra Fer­ra­ris ifrå­ga om kropps­typ och för­brän­ning.

Nä­rings­fy­si­o­lo­gen sä­ger: Det är in­te så en­kelt

Att ka­te­go­ri­se­ra ef­ter kropps­typ och för­brän­ning lå­ter sig helt en­kelt in­te gö­ras med den tek­no­lo­gi som åt­minsto­ne finns idag. Själv­klart finns det in­di­vi­du­el­la skill­na­der mel­lan oli­ka män­ni­skor, och att nå­gon som har en ”hög för­brän­ning” ex­em­pel­vis har en an­nan hor­mon­pro­fil än nå­gon som har en ”låg för­brän­ning”, är väl in­te så kons­tigt. Men frå­gan är sna­ra­re hur man ska an­vän­da det i sin egen livs­fö­ring förutom att kon­sta­te­ra att det fort­fa­ran­de är vik­tigt att mo­tio­ne­ra och äta rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.