Vec­ka 4: Cra­vings och hu­mör­sväng­ning­ar

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Un­der den här vec­kan dy­ker ni­vå­er­na av östro­gen, testos­te­ron och pro­ges­te­ron.

Det kan va­ra li­te som att upp­le­va ton­å­ren all over again. Det är van­ligt att kän­na sig dep­pig ena se­kun­den, för att bli arg i näs­ta. Det här be­ror på sjun­kan­de östro­gen­ni­vå­er. När östro­ge­net dip­par mins­kar se­ro­to­ni­nut­sönd­ring­en och du blir bland an­nat käns­li­ga­re för stress.

Många är in­te li­ka fram­åt som van­ligt, vil­ket har sin för­kla­ring i lå­ga hal­ter av östro­gen och testos­te­ron. För­sök hit­ta mo­ti­va­tio­nen (och boos­ta lyc­ko­hor­mo­ner­na) med trä­ning, god mat och an­nat som bru­kar gö­ra dig glad.

Nå­got över­ras­kan­de kan ditt sex­in­tres­se öka, i takt med att men­stru­a­tio­nen när­mar sig. En­ligt tid­ning­en Ma­rie Clai­re spe­ku­le­rar fors­ka­re i om det kan be­ro på att liv­mo­derslem­hin­nan tjock­nar un­der den här ti­den, som en för­be­re­del­se in­för men­sen, och att det kan sti­mu­le­ra ner­vän­dar där­ne­re.

Sjun­kan­de östro­gen­ni­vå­er kan bland an­nat ge upp­hov till hu­vud­värk, mi­grän och sömn­svå­rig­he­ter. När östro­ge­net dip­par, dras ock­så fri­sätt­ning­en av smärt­lind­ran­de en­dor­fi­ner och sömn­re­gle­ran­de se­ro­to­nin med i fal­let. Lå­ga östro­gen­hal­ter är li­ka med lå­ga se­ro­to­nin­hal­ter. Om du har svårt att so­va finns det lös­ning­ar.

– För­be­red dig för att so­va fle­ra tim­mar in­nan det är dags. Du ska ab­so­lut in­te lig­ga i säng­en med lap­to­pen el­ler mo­bi­len, sä­ger ci­vilin­gen­jör, bio­hac­ker och hor­mon­ex­pert.

Mot­ver­ka PMS­be­svär ge­nom att sät­ta fart på en­dor­fi­ner­na med hjälp av så kal­la­de kom­plexa (lång­sam­ma) kol­hyd­ra­ter. De hjäl­per hjär­nan att bil­da se­ro­to­nin och hål­ler blod­soc­ker- och in­su­lin­ni­vå­er­na sta­bi­la, och di­na värs­ta cra­vings på av­stånd. Kom­plexa kol­hyd­ra­ter finns till ex­em­pel i full­kornspas­ta, rå­ris och grovt bröd. Det kan ock­så va­ra värt att se till att du får i dig or­dent­ligt av fett­sy­ran ome­ga-3, som du bland an­nat hit­tar i fisk och ägg, el­ler i kap­sel­form. Ome­ga-3 sägs näm­li­gen va­ra en ka­non­bra hjälp mot PMS. Helst i kom­bi­na­tion med ett re­du­ce­rat in­tag av snab­ba kol­hyd­ra­ter (vitt bröd, go­dis, ve­te­mjöl…), som kan bloc­ke­ra de fi­na ef­fek­ter­na av ome­ga-3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.