Vec­ka 1: Ge­nom­för kost­för­änd­ring­ar nu!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Ni­vå­er­na av östro­gen och testos­te­ron är i bot­ten förs­ta da­gen på men­stru­a­tio­nen, för att se­dan sta­digt öka.

När men­sen kom­mit igång drö­jer det ba­ra någ­ra tim­mar in­nan östro­ge­net bör­jar sti­ga, vil­ket boos­tar fri­sätt­ning­en av må bra-ke­mi­ka­li­en se­ro­to­nin. Re­sul­ta­tet är att PMS-be­svär och ir­ri­ta­tion er­sätts av en gla­da­re käns­la.

Un­der de förs­ta da­gar­na på men­sen kan du kän­na dig trött, på grund av lå­ga östro­gen- och testos­te­ron­ni­vå­er, lik­som brist på järn. Ät li­te ex­tra järn­rikt nu, ef­tersom du blö­der. Un­der vec­kan kom­mer sti­gan­de hor­mon­ni­vå­er suc­ces­sivt att gö­ra dig pig­ga­re och mer ut­hål­lig.

Sti­gan­de testos­te­ron ökar din sex­lust. Or­gas­mer sägs hjäl­pa mot mens­värk. Värt att tes­ta?

Hu­vud­värk un­der den här pe­ri­o­den kan be­ro på lå­ga östro­gen­ni­vå­er. Och var li­te ex­tra no­ga med tand­bors­ten och tand­trå­den – glu­koshal­ten i din sa­liv är för­höjd nu, vil­ket kan ge upp­hov till mer bak­te­ri­er som i sin tur kan or­sa­ka då­lig an­de­dräkt och ka­ri­es.

Om du tänkt ge­nom­fö­ra en kost­för­änd­ring, är det rätt tid nu. Du äter re­dan un­ge­fär 12 pro­cent mind­re än van­ligt un­der den här vec­kan, en­ligt en stu­die vid Tufts Uni­ver­si­ty i USA. Det be­ror på att du har fär­re hor­mon­re­la­te­ra­de cra­vings, ditt sug är helt en­kelt mind­re. Så om du vill ska­pa en håll­bar för­änd­ring ge­nom att till ex­em­pel dra ner på soc­kerin­ta­get, är det nu du ska bör­ja.

Fan­tas­tiskt sex och ny ener­gi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.