Chi­li­ol­ja

ShapeUp - - MAT & HALSA -

Äm­net capsa­i­cin, som chi­li är rikt på, är kopp­lat till en rad oli­ka häl­so­för­de­lar. Bland an­nat sägs det öka för­brän­ning­en och ha po­si­ti­va ef­fek­ter på bak­te­ri­flo­ran i ma­gen. Äm­net ska ock­så ha en an­ti­in­flam­ma­to­risk ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.