Det är orätt­vist – men in­te omöj­ligt!

ShapeUp - - MAT & HALSA -

Att vi al­la in­te har sam­ma ge­ne­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar som Ca­ro­li­na Klüft för att nå en viss kropps­sam­man­sätt­ning är helt klart. Al­la kan in­te bli en olym­pia­vin­na­re, men du kan med störs­ta san­no­lik­het gö­ra sto­ra fram­steg i rätt rikt­ning.

– Att skyl­la på ge­ner­na kom­mer in­te hjäl­pa dig mot de mål du har. Lös­ning­en är för­mod­li­gen gans­ka ge­ne­rell, men det kan na­tur­ligt­vis fin­nas in­di­vi­du­el­la lös­ning­ar som pas­sar bätt­re för oli­ka per­so­ner i oli­ka si­tu­a­tio­ner, sä­ger Ola Wal­lengren.

Så, som vi var in­ne på ti­di­ga­re – det är gans­ka orätt­vist. Din stän­digt sma­la kom­pis har för­mod­li­gen lät­ta­re att hål­la sin vikt, be­ro­en­de på ge­ne­tis­ka fak­to­rer. Där­för är det vik­tigt att täv­la mot dig själv och in­te mot and­ra, när du trä­nar. Du blir kanske ald­rig nå­gon Ca­ro­li­na Klüft, men du kan ut­veck­las mas­sor, max­i­me­ra di­na eg­na re­sul­tat och må bätt­re. Och det är ju det vik­ti­gas­te, all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.