Chips ef­ter trä­ning­en

ShapeUp - - FRAGOR & SVAR -

Ibland (okej, gans­ka of­ta) så hän­der det att ef­ter jag sprung­it på kväl­len så sjun­ker jag ner i sof­fan och äter chips och cho­klad. Inga mäng­der, men än­då. Jag är in­te ute ef­ter att gå ner i vikt, men vill in­te hel­ler gå upp i vikt. Jag äter mid­dag in­nan jag trä­nar, så jag får i mig nä­ring. Ska­dar jag min kropp ge­nom att in­te äta typ kvarg istäl­let för cho­klad ef­ter trä­ning­en? Jos­se

SVAR: Skönt att nå­gon är är­lig! Ja, de fles­ta av oss gil­lar chips och cho­klad, och cra­vings kan kom­ma som ett bomb­ned­slag ef­ter hår­da trä­ning­ar. Jag skul­le nog se till att få i mig en åter­hämt­nings­dryck ef­ter trä­ning­en även om du ätit mid­dag in­nan pas­set. Al­ter­na­tivt äta ett mel­lan­mål rikt på pro­te­in när du kom­mer in från löprun­dan. Men jag fö­re­språ­kar fak­tiskt att fus­ka runt tio pro­cent av al­la mål­ti­der så om du sjun­ker ned i sof­fan en el­ler två gång­er i vec­kan och äter li­te chips el­ler cho­klad så ska jag in­te stå och sä­ga att det ska­dar krop­pen för det gör det in­te! Finns det bätt­re livs­me­del för din kropp? Ja själv­klart, men du trä­nar och det är fan­tas­tiskt myc­ket bätt­re än att va­ra stil­la­sit­tan­de och äta chips och cho­klad. Vårt liv ska in­te gå åt på att äta fel­fritt el­ler per­fekt vårt liv ska gå ut på att må bra ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.