What´s Up

ShapeUp - - WHAT'S UP - Karin Nor­din

Umeå-ini­ti­a­ti­vet Strong Girls vill öka själv­käns­lan hos hög­sta­di­etje­jer, bland an­nat ge­nom att lå­ta dem tes­ta en rad oli­ka,

hi­sto­riskt mans­do­mi­ne­ra­de id­rotts­for­mer, som hoc­key och styr­kelyft. Följ dem på Ins­ta

@strong­girl­s­pro­ject.

Värl­dens hetaste de­sig­ner­sam­ar­be­te just nu mås­te va­ra det mel­lan Adi­das ori­gi­nals och Alex­an­der Wang. Al­la plagg är uni­sex och de kom­mer säl­jas

un­der vå­ren 2017.

så många pro­cent upp­lev­de att mu­si­ken för­bätt­ra­de de­ras sömn (och hu­mör!) ef­ter tre vec­kor med den

nya va­nan.

Tyc­ker du ock­så att Ry­an Gos­ling är snyg­gast i värl­den? Den 27 ja­nu­a­ri gör han bi­ocome­back, till­sam­mans med fan­tas­tis­ka Em­ma Sto­ne i mu­si­ka­len(!) ”La La land”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.