Stor lö­par­gui­de

Från mil­jö­vän­li­ga va­nor till un­der­jor­dis­ka även­tyr. Här är fem in­tres­san­ta lö­partren­der just nu.

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

#1 Me­ra miljötänk

Adi­das till­ver­kar skor av hund­ra pro­cent åter­vun­nen plast från ha­ven. Bå­de Ree­bok och Adi­das har se­dan länge slu­tat an­vän­da plast­på­sar ef­tersom des­sa of­ta ham­nar just i vå­ra hav. Ni­ke job­bar, lik­som di­das, med flyk­nit en ver­del som sys med sam­man­häng­an­de tråd i sy te att mins­ka spill vid till­verk­nings­pro­ces­sen.

en vi eh ver rstås in­te k pa nytt r att age­ra håll art. et a so­lut mest mil vän­li­ga du kan g ra som l pa­re är att an­vän­da din ut­rust­ning så länge som m ligt. re­ta­gen vill rstås å oss att k pa nya l par­s­kor o ta, vil­ket med r att många av oss yter ut vå­ra skor långt in­nan de egent­li­gen är r ru­ka­de. nligt Run­ner’s World går det att få ut runt mil av ett par l par­s­kor, så slit på fa­vo­ri­ter­na.

#2 un­ca­tion

Slå ihop de eng­els­ka or­den run och vaca­tion och du får run­ca­tion ett top­pen­kon­cept r so­ci­a­la l pa­re som gil­lar att upp­täc­ka nya plat­ser. Välj mel­lan att åka på egen hand el­ler med en ar­rang r. pring­ti­me ra­vel är en av flera som er uder l par­re­sor med lopp el­ler trä­ning, till ex­em­pel till New Yorks t e mil el­ler vand­ring och l pning i avos an­tas­tis­ka alp­mil .

#3 Spring­an­de se­ni­o­rer

Ställ dig och spa­na in publi­ken på tock­holm ma­rat­hon el­ler te orgsvar­vet och det lir tyd­ligt att l pning är hett långt upp i åld­rar­na. Vå­ra kä­ra 40-ta­lis­ter äls­kar att springa och kom­mer fort­sät­ta pus­ha grän­ser­na h gt upp i åld­rar­na.

#4 Fu­sing

Att springa kan bli li­te långtrå­kigt. Även om vi stres­sa­de, mo­der­na sjä­lar med popcorn-hjär­nor bor­de äg­na oss åt mind­ful­ness i l par­spå­ret så är det än­då loc­kan­de att yta ut ågel­kvit­ter och träd­kro­nors sus mot underhållning och kanske även in­ta­gan­de av li­te ny kun­skap. tt springa och lyss­na på en podd är till ex­em­pel helt op­ti­malt r dig som lätt lir uttrå­kad och som vill max­i­me­ra din tid.

Att kom­bi­ne­ra en ak­ti­vi­tet med nå­got an­nat som är el nan­de kal­las r using på psy­ko­lo­gi­språk. å om du har svårt att kom­ma igång kan det va­ra pre­cis vad du eh ver en grym podd, spän­nan­de ra­dio­do­ku­men­tä­rer om du än­nu in­te lyss­nat dig ige­nom al­la do­ku­men­tär av­snitt, g r det el­ler en ljud­bok kan va­ra det som får dig att läng­ta ut i l par­spå­ret.

#5 pp­le­vel­se­lopp

Van­li­ga fem- och ti­o­kilo­me­terslopp i stads­mil el­ler på lands­väg är fort­fa­ran­de mest po­pu­lä­ra, en­ligt Run­ner’s World. Unga (18 år vill dock ha nå­got mer, ut ver pre­sta­tio­nen och l pning­en, och här kom­mer upp­le­vel­se­lop­pen in i bil­den. Allt från un­der­ba­ra Co­lor Run där du spring­er fem gla­da kilo­me­ter och får färg kas­tad på dig till tuf­fa ut­ma­ning­ar som ga us­ten in­ter rail ri­lu ts yn, ga kus­ten den e ru­a­ri , ge­nom sn tyng­da sko­gar, ver erg och längs en isig kust. tt an­nat rik­tigt upp­le­vel­se­lopp är Sthlm Abo­ve/Be­low (Stock­holm den ok­to er s u kilo­me­ter på och un­der der­malm i tock­holm. u spring­er ge­nom ver­giv­na och an­nars otill­gäng­li­ga tåg- och trans­port­tunn­lar.

V änd b lad f ör m er lö parin­spi­ra­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.