Stress-de­tox – så hit­tar du lug­net i stor­men

i sä­ger o ta att vi or­de stres­sa mind­re, men ak­tum är att å av oss g r nå­got kon­kret åt vå­ra het­si­ga var­da­gar. ags att änd­ra på det. är är tip­sen som g r dig lugn.

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

Bör­ja med en ny va­na

Du be­hö­ver in­te gå en kurs i budd­his­tisk zen­me­di­ta­tion el­ler åka på en dyr finn dig s älv re­sa till o yg­den r att å stress­ni­vån att s un­ka. värtom kan även re­la­tivt enk­la sa­ker i var­da­gen g ra st rre skill­nad.

esta att läg­ga till en el­ler flera po­si­ti­va va­nor som in­te krä­ver så myc­ket. r a da­gen med en e tra god fru­kost fram­för mor­gon­ny­he­ter­na, el­ler kanske en lunch­pro­me­nad var e dag tt k ra li­te youtu e yo­ga ett par kväl­lar i vec­kan el­ler tes­ta en lug­nan­de and­nings­tek­nik är mer e ek­tivt än du tror.

ara en så­dan en­kel sak som att läsa istäl­let r att sl sur a in­nan du som­nar kan g ra dig lug­na­re.

at­sa på slo mo­tion

i ham­nar lätt i ett stressm ns­ter där pre­cis allt ska gå sna t, många gång­er helt i on dan. tan­na upp och i rå­ga sätt ditt ete­en­de. ås­te du ru­sha ram i till­va­ron eh ver

ås­te du ru­sha r am i till va­ron eh ver du v erk­li­gen g ra allt sna t ar r har du så r åt­tom

du verk­li­gen g ra allt sna t ar r har du så råt­tom

ro­va att ry­ta ditt su­per­tem­po ge­nom att istäl­let g ra vis­sa mo­ment li­te e tra lång­samt och e ter­tänk­samt. ill e em­pel a dig tid att la­ga din avo­rit ru­kost. va på att va­ra med­ve­ten, här och nu, ge­nom att läg­ga mär­ke till de där små var­dags­de­tal er­na som ara pas­se­rar me­dan du har okus läng­re ram. åt okus va­ra på nu­et istäl­let. ägg mär­ke till do ten av den nyskur­na gur­kan och ka et, och tänk på hur det känns att hål­la i och skä­ra upp det var­ma r det.

ke , det låter flum­migt, men des­sa enk­la små vning­ar är ak­tiskt ly­san­de e em­pel på mind ul­ness. tt va­ra med­ve­ten och när­va­ran­de istäl­let r att he­la ti­den oku­se­ra ram­åt är en evi­sat e ek­tivt kur mot stress.

Sam­la so­ci­al ener­gi

är li­vet snur­rar sna t och kra­ven ho­par sig känner du kanske in­te r att um­gås med nå­gon e ter o et. u vill ara dra dig un­dan och va­ra r dig s älv, vil­ket ock­så är vik­tigt i land. en du eh ver st d och ener­gi rån din om­giv­ning och trots att den där run­chen el­ler mid­da­gen kanske mest känns o ig så är chan­sen stor att du kom­mer må ätt­re e teråt. erät­ta att du känner dig stres­sad så di­na nä­ra och kä­ra rstår din si­tu­a­tion och kan h äl­pa.

Chec­ka krav­lis­tan

em stäl­ler egent­li­gen al­la de där kra­ven du känner r det du s älv ller eh ver du ta ett snack med din ar ets­gi­va­re m kra­ven kom­mer rån dig eh ver du ut­vär­de­ra dem och un­de­ra ver om de verk­li­gen är rim­li­ga.

ra­ta gär­na med nå­gon du li­tar på om det här, och un­de­ra ut vil­ka punk­ter på din krav­lis­ta som bör stry­kas el­ler pri­o­ri te­ras ner.

Var snäll mot din kropp

tt kropp och psy­ke häng­er ihop är knap­past en ny­het, men än­då nå­got som vi lätt gl mmer. pe­ri­o­der präg­la­de av stress, när vi egent­li­gen eh ver ra mat och go­da va­nor mer än nå­gon­sin, är det lätt att r a slar­va med häl­san. et le­der till än­nu mer stress och i värs­ta all ut ränd­het.

enom att ta hand om din kropp tar du även hand om din in­re häl­sa. änk att du ska ge dig s älv äs­ta tänk ara m lig het att sam­la ener­gi när du har det li­te tu t. et in­ne är att du eh ver äta så nä­rings­rikt som m ligt, dra ner på al­ko­ho­len, r ra på dig och rs ka å or­dent­ligt med s mn.

Beau­ty­boos­ta

tt skäm­ma ort dig s älv ge­nom att sat­sa på härliga yt­lig­he­ter skän­ker o ta en käns­la av lugn och ro. app, spa an­lägg­ning­ar finns av en an­led­ning och det är in­te ara r att vi ska li snyg­ga­re. e fles­ta män­ni­skor mår ak­tiskt li­te e tra ra på in­si­dan, av att ta hand om ut­si­dan.

å ly a till det med en len an­sikts­mask el­ler en dyr ody lo­tion. ller k p en ete­risk adol a klas­si­kern la­ven­del sägs ha en lug­nan­de e ekt och s unk ner i ett li­te r varmt ad med en ra ok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.