Astro­lo­gi & ma­gi – nya häl­sotren­den

Kos­misk mat­lag­ning, ma­gis­ka work­outs, kri­stal­ler, ta­rot och astro­lo­gi. Vi är mitt i en livsstilst­rend där mystik, ma­gi och spi­ri­tu­a­lism står i cent­rum.

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

VI MÄN­NI­SKOR läng­tar of­ta ef­ter att till­hö­ra nå­got stör­re, bort­om den all­dag­li­ga var­dags­lun­ken. Och när den or­ga­ni­se­ra­de re­li­gi­o­nens be­ty­del­se mins­kar, växer in­tres­set för and­ra sam­man­hang som kan er­bju­da nå­got li­te över­jor­diskt att tro på. Och gär­na nå­got att kö­pa. I det här sam­man­hang­et ört­till­skott, au­ra­fo­to­gra­fe­ring­ar, kri­stal­ler och spå­ses­sio­ner. Och lat­te, na­tur­ligt­vis. El­ler var­för in­te en re­cept­bok om ”kos­misk mat­lag­ning”?

Well­ness-värl­den blir allt mer spi­ri­tu­ell – och kom­mer­si­ell. Men glöm går­da­gens mör­ka spå­kam­ma­re med dröm­fång­a­re och tung rö­kel­se. Da­gens hip­pas­te häx­or hål­ler till i de­sig­na­de lo­ka­ler, som häm­ta­de ur val­fritt in­red­nings­ma­ga­sin, och din au­ra plå­tar du på när­mas­te fes­ti­val.

Kän­di­sar har i pe­ri­o­der all­tid dra­gits till li­te la­gom yt­ligt new age­flum, och mo­de­värl­den med dem.

Bel­la Ha­did re­ser in­te ut­an någ­ra väl val­da kri­stal­ler. Alexa Chung och

Ca­ra De­le­vig­ne har si­na eg­na, hand­ploc­ka­de, lik­som Victo­ria Beck­ham och Na­o­mi Camp­bell. Även till sy­nes ra­tio­nel­la ce­lebs som Lena Dun­ham har ha­kat på tren­den.

Och den oc­kul­ta ström­ning­en, ”now age” som den kal­las, ge­nom­sy­rar in­te ba­ra mo­de- och häl­so­värl­den, även natt­li­vet nju­ter av en ma­gisk touch just nu. I den om­ta­la­de boken ”Ma­te­ri­al Girl, Mys­ti­cal World” av fö­re det­ta mo­de­jour­na­lis­ten Ru­by

War­ring­ton finns ett helt ka­pi­tel med nam­net "He­aling is the new night­li­fe," vil­ket sä­ger en hel del.

KLUB­BEN TA­ROT So­ci­e­ty i New York är en lämp­lig hangout för den ny­bliv­na sö­ka­ren. Här är ma­gin till­gäng­lig för al­la, med per­son­li­ga ho­ro­skop, ta­rot, drömsk DJ-mu­sik och ”psychic som­me­li­ers” som gui­dar dig in i nat­ten och an­de­värl­den.

”The­re is a cos­mic cal­ling and po­wer­ful mo­ve­ment he­re to push us for­ward as a ra­ce," skri­ver Aman­da Chan­tal

Bacon, grun­da­re av det haj­pa­de häl­so­kon­cep­tet Moon Juice i för­or­det till sin kok­bok om ”kos­misk mat­lag­ning”.

VAD SÄ­GER DU? Blir du ny­fi­ken el­ler ak­ti­ve­ras din bulls­hit-ra­dar? Är det spän­nan­de el­ler mest ba­ra ba­nalt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.