Kne­pen för en per­fekt smoot­hie bowl

Kne­pen bakom en lyc­kad

ShapeUp - - INNEHALL - av Ka­rin Nordin

Att gö­ra en god – och snygg – smoot­hie­bowl är lät­ta­re än du tror. Här får du en mas­ter­class som tar bå­de smak och ut­se­en­de till en hög­re ni­vå!

#1 An­vänd ingre­di­en­ser i un­ge­fär sam­ma

färg. o lsen på ns­ta är fi­na och ärg spar­kan­de, me­dan di­na ser ut typ som le­ra. Känner du igen det m du lan­dar flera oli­ka är­ger är ris­ken stor att allt slu­tar med en färg­mäs­sigt rätt trist pro­dukt – hur härliga fruk­ter­na och bä­ren än ser ut var för sig. Be­stäm dig för vil­ken färg du vill ha på din bowl. Vill du att den ska bli gul? Mixa man­go och anan med en dos gurk­me a r en häl­so sam färg­sät­ta­re som lyf­ter bå­de smak och look.

#2 i a rätt kon­si­stens.

Du vill in­te att top­ping­en ska sjun­ka till bot­ten. Tric­ket är att gö­ra en tjock bas som hind­rar bä­ren och frukt­bi­tar­na från att för­svin­na un­der ytan. An­vänd ingre­di­en­ser som ger en fyl­lig glasskon­si­stens – fru­sen man­go och ba­nan är per­fekt. Avo­ka­do ger ock­så en krä­mig, tjock tex­tur. Späd in­te ut med för myc­ket väts­ka, an­vänd un­ge­fär hälf­ten så myc­ket som när du gör en van­lig smoot­hie.

#3

yll på med fett. Smoot­hi­es är ri­ka på vi­ta­mi­ner och fi er men o ta at­ti­ga på ett. Väg upp ge­nom att an­vän­da ingre­di­en­ser som till för häl­so­sam­ma fett­sy­ror, som till ex­em­pel gre­kisk yog­hurt och avo­ka­do, r en mät­tan­de ru­kost el­ler lunch o l. r n som sol­ros och pumpakär­nor är ock­så ri­ka på bra fett och dess­utom in­ne­hål­ler de en hel del pro­te­in.

#4

Var för­sik­tig. Häll sak­ta ner ba­sen i en skål och sprid ut den med en sked tills den täc­ker ot­ten och lig­ger ämnt och fint. u har du en per­fekt bas för din top­ping!

#5 at­sa på nä­rings­rik och snygg top­ping.

Välj smoot­hi­ede­ko­ra­tion ef­ter vad som finns i asen. m den är ase­rad på anan och man­go pas­sar det bra med ba­nan och/el­ler man­go som top­ping. Om den är ba­se­rad på en mix av frys­ta bär – top­pa med bär. Kör du en grön smoot­hie­bas med ett in­ne­håll be­stå­en­de av bland an­nat kiwi, mat­cha med snyg­ga kiwi­bi­tar.

op­pa din bo l med god­sa­ker som går i sam­ma f ärgska­la men var in­te rädd att ad­de­ra nå­got i en ut­stic­kan­de f ärg, till e em­pel blå­bär, som vi gjort här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.