Trä­na snabbt – 20 mi­nu­ter räc­ker

Du vill ha en välträ­nad kropp, men ti­den sak­nas. Det är dags att på­min­na om HIT-trä­ning – toppen för al­la stres­sa­de. Du blir klar snabbt. Och du får ga­ran­te­rat re­sul­tat.

ShapeUp - - INNEHALL - av Anna Sun­de­s­ten och Lou­i­se An­ders­son

HAR DU TIDS­BRIST? DET ÄR in­te en rim­lig ur­säkt för att hop­pa över trä­ning­en. Med en ge­nom­tänkt snabb­trä­ningsru­tin slip­per du till­bringa dyr­bar tid på gym­met sam­ti­digt som du kan få sam­ma re­sul­tat som av mer tidskrä­van­de trä­ning. En väl­digt ef­fek­tiv form av snabb­trä­ning är HIT­trä­ning, där du var­var kor­ta, tuf­fa in­ter­val­ler med vi­la. Re­sul­ta­ten är blixt­snab­ba.

– HIT-trä­ning är per­fekt vid tids­brist el­ler när man in­te vill läg­ga ner allt­fö myc­ket tid på trä­ning.

Den ger snab­ba re­sul­tat och kan bland an­nat för-

Vill du få bätt­re flås är det vik­tigt att kö­ra kor­ta men rik­tigt tuf­fa in­ter­val­ler, till ex­em­pel en re­jäl tem­po­höj­ning un­der din löprun­da el­ler po­wer­walk.

bätt­ra kon­di­tion, styr­ka och sy­re­upp­tag­ning, sä­ger

Lou­i­se An­ders­son, per­son­lig trä­na­re som dri­ver blog­gen Häl­so­boos­ten på mab­ra.com.

Vad är då HIT? Nyc­keln är det högin­ten­si­va – här ska du trä­na på din max­ni­vå, men un­der en kort tid.

– För att det ska räk­nas som HIT-trä­ning ska man lig­ga på 85-100 pro­cent av sin max­puls. Det ska va­ra så pass job­bigt att du ba­ra or­kar ut­fö­ra en viss öv­ning en kort stund, an­nars är det in­te till­räck­ligt in­ten­sivt, sä­ger Lou­i­se.

Du kan ap­pli­ce­ra HIT på al­la möj­li­ga ak­ti­vi­te­ter, bå­de på kon­di­tion och styr­ka. Ut­gå från dig själv och vad du tyc­ker om att trä­na.

– Vill du få bätt­re flås är det vik­tigt att kö­ra kor­ta men rik­tigt tuf­fa in­ter­val­ler, till ex­em­pel en re­jäl tem­po­höj­ning un­der din löprun­da el­ler po­wer­walk. Tänk på att du in­te alls be­hö­ver springa, du kan li­ka gär­na va­ra på en cy­kel el­ler i en rodd­ma­skin. Vill du byg­ga musk­ler är det bra att be­las­ta så sto­ra mus­kel­grup­per som möj­ligt, ex­em­pel­vis rum­pa el­ler lår, sä­ger Lou­i­se.

Hur du än HIT-trä­nar så kom­mer du att få ökad för­brän­ning, ef­tersom du ökar in­ten­si­te­ten i din trä­ning. Och ju kor­ta­re tid du har på dig, desto tuf­fa­re mås­te du kö­ra. Hur som helst är det jät­te­vik­tigt att vär­ma upp, me­nar hon.

– Det är just ska­de­ris­ken som är en li­ten nack­del med HIT – i och med den be­lasting som upp­står un­der in­ter­val­ler­na. Men så länge du vär­mer upp or­dent­ligt är det ing­en stör­re fa­ra. Och för att slip­pa över­be­last­ning kan det räc­ka med att kö­ra 1-2 HIT-pass i vec­kan, så att krop­pen hin­ner åter­häm­ta sig.

Lou­i­se An­ders­son, per­son­lig trä­na­re. Om du vill bli star­ka­re kan du gö­ra knä­böj med vik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.