Med ADHD som su­per­kraft

Det är dags för en mer ny­an­se­rad bild av adhd. I sep­tem­ber släp­per hjärn­fors­ka­ren och över­läka­ren An­ders Han­sen en bok som hand­lar om för­de­lar­na med bok­stavs­kom­bi­na­tio­nen som länge mest för­knip­pats med stö­ki­ga små­kil­lar.

ShapeUp - - INNEHALL - av Malin Ny

KKa­kan Her­mans­son, Isa­bel­la Löwen­grip, Bri­ta Zac­ka­ri. De är kre­a­ti­va, oräd­da, driv­na och fram­gångs­ri­ka. Och de har adhd. Ab­so­lut in­te en slump, me­nar hjärn­fors­ka­ren och över­läka­ren An­ders

Han­sen, ak­tu­ell med boken “För­del ADHD” som kom­mer ut i sep­tem­ber. Den neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­en, som ti­di­ga­re mest kopp­lats ihop med stö­ki­ga små­kil­lar, kan många gång­er va­ra en bok­stavs­kom­bi­na­tion som skil­jer su­per­stjär­nor­na från me­del­måt­tor­na.

– Det har vi­sat sig i forskning att de män­ni­skor som har mest pro­blem med det vi kal­lar adhd of­ta är mer kre­a­ti­va och har en för­må­ga att hy­per­kon­cen­tre­ra om de hit­tar nå­got som de verk­li­gen är in­tres­se­ra­de av, sä­ger An­ders Han­sen.

De per­son­lig­hets­drag som är ty­pis­ka för en per­son med adhd, det vill sä­ga att man har svårt att kon­cen­tre­ra sig, att man är im­pul­siv och ibland hy­per­ak­tiv, har va­rit ex­tremt vik­ti­ga för män­ni­skor un­der en lång tid. Just de dra­gen var för­mod­li­gen nöd­vän­di­ga för att vå­ra för­fä­der skul­le över­le­va. Den som in­te ha­de till­räck­ligt med ener­gi för att ja­ga el­ler som in­te kun­de hy­per­fo­ku­se­ra på sa­van­nen ris­ke­ra­de att sväl­ta ihjäl el­ler bli ett byte för vil­da djur. Det var helt en­kelt en stor för­del att ha just de egen­ska­per som vi i dag of­ta be­trak­tar som pro­blem.

– Un­der jak­ten är det vik­tigt att he­la ti­den va­ra hy­per­ak­tiv, im­pul­siv och att kun­na age­ra snabbt. När vi för in de här dra­gen i en mo­dern värld pre­mie­ras de in­te rik­tigt och då mås­te vi sät­ta en di­a­gnos och kal­la det för någon­ting, me­nar An­ders Han­sen.

Idag har drygt fem pro­cent av barn i skol­ål­dern i Sve­ri­ge di­a­gno­sen adhd och tre pro­cent av al­la vux­na. I USA är siff­ran hög­re – i vis­sa sta­ter är den så hög som 20 pro­cent för barn i skol­ål­dern.

– Det är nå­got som är fel när man, som i vis­sa ame­ri­kans­ka del­sta­ter, sät­ter adhd-di­a­gno­ser på vart fem­te barn. Vi ver­kar ha be­stämt oss att det är för be­svär­ligt att för­änd­ra sam­häl­let så då för­änd­rar vi bar­net istäl­let, sä­ger An­ders.

Men nu­me­ra har många in­sett att adhd kan va­ra en för­del. Det bör­jar bli populärt bland ent­re­pre­nö­rer, id­rotts­stjär­nor och kän­di­sar att be­rät­ta om si­na di­a­gno­ser. Många me­nar att de är tack­sam­ma för att de är drab­ba­de – att det är de­ras, en­ligt vis­sa li­te ud­da, egen­ska­per som tar dem fram­åt. Och i takt med att allt fler fram­gångs­ri­ka män­ni­skor är öpp­na med att de har adhd höjs bok­stavs­kom­bi­na­tio­nens sta­tus.

An­ders Han­sen lyf­ter det fak­tum att adhd-drab­ba­de

I sep­te­mer kom­mer boken ” För­del adhd” .

An­ders Han­sen, hjärn­fors­ka­re och över­läka­re i psy­ki­a­tri.

Ka­kan Her­mans­son

Isa­bel­la Löwen­grip

Bri­ta Z ac­ka­ri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.