Grö­na lögn­er – av­slö­ja­de

Ja­visst, grönt kan va­ra skönt. Men allt som på­stås är in­te sant, även om det kom­mer från re­ko eko­fö­re­tag. Den na­tur­li­ga kos­me­ti­kens mark­nads­fö­ring be­hö­ver sy­nas i söm­mar­na. Vi har gjort det.

ShapeUp - - INNEHALL - av Ma­ria Lund

#1 På­stå­en­de: ”Eko­lo­gis­ka pro­duk­ter är skon­sam­ma­re”

BAK­GRUND: I vå­ras lan­se­ra­des det let­tis­ka eko­va­ru

mär­ket Má­da­ra i Sve­ri­ge. ”Att dag­li­gen an­vän­da syn­te­tisk hud­vård ska­dar im­mun­sy­ste­met; skad­li­ga sub­stan­ser sam­las i krop­pen och ho­tar bå­de din och di­na av­kom­mors häl­sa”, sä­ger

Lot­te Ti­sen­kop­fa-Ilt­nere, grun­da­re av Má­da­ra.

KEMISTEN SÄ­GER: Ma­rie Lodén, apo­te­ka­re och do­cent i ex­pe­ri­men­tell der­ma­to­lo­gi, skrä­der in­te or­den. ”Struntprat! Hu­den känner ing­en skill­nad på eko­lo­gisk och ic­ke-eko­lo­gisk. an­ning­en är att de all­ra ar­li­gas­te äm­ne­na finns i na­tu­ren. et kan fin­nas m gel och to in­er i eko­lo­gis­ka od­ling­ar , sä­ger hon.

#2 På­stå­en­de: ”Pa­ra­be­ner ger can­cer” #5

På­stå­en­de: ”Plast i ha­ven kom­mer från skön­hets­in­du­strin”

BAK­GRUND: Pa­ra­ben­fritt är tren­digt – men bör vi und­vi­ka pa­ra­be­ner till var­je pris? ”Flera stu­di­er pe­kar på po­ten­ti­el­la

BAK­GRUND: Mikro­plas­ter i ha­ven är ett väx­an­de pro­blem som många in­te har in­sett vid­den av, och frå­gan om mikro­plas­ter i hud­vårds­pro­duk­ter

är en het po­ta­tis in­om po­li­ti­ken. e fles­ta re­nings­verk kan in­te ren­sa ort de små kor­nen och de åker rakt ut i vå­ra hav. is­sa fiskyng­el i sters n äter hell­re mikro­plast än plank­ton”, sä­ger Kristi­na Yng­we, mil­jö­po­li­tisk ta­les­per­son för Cen­ter­par­ti­et.

KEMISTEN SÄ­GER: En­ligt Na­tur­skydds­för­e­ning­en kom­mer stör­re de­len av plast i ha­ven rån fis­ke­in­du­strin. ildäck och flee­ce­klä­der är and­ra ovar. ch Ma­rie Lodén, apo­te­ka­re och do­cent i ex­pe­ri­men­tell der­ma­to­lo­gi, tyc­ker in­te hel­ler att det är fel att be­skyl­la kos­me­tik­bran­schen för plas­ter i ha­ven. ”En ic­ke­frå­ga! Mind­re än en pro­cent av mikro­plas­ter i na­tu­ren kom­mer från skön­hets­in­du­strin. Där­e­mot är det sant att bran­schen kan ta an­svar, vil­ket ock­så är gjort – skön­hets­pro­duk­ter sål­da i Sve­ri­ge kom­mer att

va­ra mikro­plast­fria re­dan näs­ta år”, sä­ger hon.

GENMÄLE: ”Än är vi in­te där”, me­nar Kristi­na Yng­we, som ar­be­tar för ett för­bud i

he­la EU. häl­so­ris­ker med pa­ra­be­ner. Man har bland an­nat fun­nit spår av pa­ra­be­ner i bröst­can­cer­tu­mö­rer”, sä­ger Lu­cie Bo­rel, in­ter­na­tio­nell säl och pr che på uice eau­ty.

KEMISTEN SÄ­GER: Skräc­ken för pa­ra­be­ner är ing­et an­nat än ke­mo­fo­bi, sä­ger Pär Svahn­berg, dok­tor i or­ga­nisk ke­mi. ”Vi har in­te sett någ­ra ne­ga­ti­va ef­fek­ter un­der de 80 år som pa­ra­be­ner har an­vänts. Den studie från nit­ti­o­ta­let där man hit­ta­de pa­ra­be­ner i en bröst­can­cer­tu­mör är av­fär­dad, och det finns ing­et som helst st d r nå­got sam and , sä­ger han.

GENMÄLE: är det finns tvek­sam­he­ter kring en in­gre­di­ens sä­ker­het, är vi fast be­slut­na att hit­ta häl­so­sam­ma al­ter­na­tiv”, sä­ger ucie orel.

#3 På­stå­en­de: ”Kon­ven­tio­nell hud­vård in­ne­hål­ler hor­mon­stö­ran­de äm­nen”

BAK­GRUND: Skad­li­ga för män­ni­ska och mil­jö? El­ler ba­ra

skräm­sel­pro­pa­gan­da? ”Hor­mon­stö­ran­de äm­nen kan på­ver­ka äm­nes­om­sätt­ning­en och le­da till in­fer­ti­li­tet. Om ett fos­ter ut­sätts kan det in­ne­bä­ra ef­fek­ter på hjär­nans ut­veck­ling el­ler ökad risk för at drab­bas av sjuk­do­mar i fram­ti­den”, sä­ger Vi­o­let­ta

Fi­jal­kowski, ut­bild­nings­an­sva­rig för The Or­ga­nic Phar­ma­cy.

KEMISTEN SÄ­GER: ”De­bat­ten om hor­mon­stö­ran­de äm­nen är otro­ligt över­dri­ven, kont­rar Pär Svahn­berg, dok­tor i or­ga­nisk ke­mi. n snackis som har li­vit en snut­te­filt r de som vill skräm­mas! Vi ut­sätts dag­li­gen för hund­ra­tu­sen­tals ke­mi­ka­li­er. Vå­ra fem­tio hor­mon­sy­stem, som är i stän­dig ak­ti­vi­tet, störs ge­ne­rellt in­te av kos­me­tis­ka äm­nen i låg dos”, sä­ger han.

GENMÄLE: ”Ef­tersom vi ut­sätts för så myc­ket ke­mi­ka­li­er i var­da­gen fylls kvo­ten på – och till slut rin­ner bä­ga­ren över”, sä­ger Fi­jal­kowski.

#4 På­stå­en­de: ”Ekologiskt är li­ka med gift­fritt”

BAK­GRUND: Ar­gu­men­tet att ekologiskt in­te in­ne­hål­ler någ­ra som helst gif­ter är van­ligt fö­re­kom­man­de. Men

hål­ler det he­la vägen? ”I eko­od­ling­ar har man in­te till­satt ex­tra gif­ter som vi in­te vet hur de på­ver­kar na­tu­ren och män­ni­skors häl­sa. Vi ut­sät­ter oss omed­ve­tet för en cock­tail av oli­ka gif­ter var­je dag, så var­för då fyl­la på med mer med­ve­tet?” sä­ger Vi­o­let­ta Fi­jal­kowski, , ut­bild­nings­an­sva­rig för The Or­ga­nic

Phar­ma­cy.

KEMISTEN SÄ­GER: Pär Svahn­berg, dok­tor i or­ga­nisk ke­mi, an­ser att det en gång för al­la är dags att slå hål på den my­ten. ”Ekologiskt är ab­so­lut in­te gift­fritt! Allt som växer in­ne­hål­ler en låg halt av gift. Al­la växt­skydds­me­del, även de som är tillåt­na i ekologiskt jord­bruk, är gif­ti­ga”, sä­ger han.

GENMÄLE: Det är när vi be­spru­tar kon­ven­tio­nel­la od­ling­ar som eko­lo­gis­ka od­ling­ar su­ger åt sig gif­ter, me­nar Fi­jal­kowski. ”Gif­ter­na kom­mer in­te från det som den eko­lo­gis­ka bon­den spru­tar di­rekt på, ut­an kan va­ra luft- el­ler vat­ten­bur­na. Där­för ska vi strä­va ef­ter att få al­la od­ling­ar eko­lo­gis­ka”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.