Mil­jo­ner tack!

ShapeUp - - INNEHALL - KA­RIN NORDIN, CHEFREDAKTÖR ka­rin.nordin@fab.se

NÄR JAG BÖR­JA­DE SOM CHEFREDAKTÖR på Sha­peUp öpp­na­des en helt ny värld för mig. Jag var fak­tiskt in­te sär­skilt oro­lig trots att jag var­ken viss­te vad en ami­nosy­ra är el­ler hur ett marklyft går till. Sna­ra­re ny­fi­ken på den här glöd­he­ta, nya och för mig helt obe­kan­ta värl­den.

Un­der des­sa två år har jag va­rit med om så otro­ligt myc­ket in­tres­sant, ro­ligt och ut­veck­lan­de. Jag har lärt mig vad ni vill läsa om och li­te om hur ni tän­ker.

På ett per­son­ligt plan har jag ock­så fått möj­lig­het att ut­veck­las. Jag hit­ta­de lö­par­lyc­kan i Ber­lin när jag flå­sa­de mig ige­nom mi­na förs­ta fem kilo­me­ter med Ber­lin-mu­ren som ku­liss. Jag har träf­fat trä­nings- och id­rotts­kän­di­sar, in­flu­encers, fors­ka­re, lä­ka­re och många un­der­ba­ra lä­sa­re. Jag har styr­ke­trä­nat i snö­storm och yo­gat i den spans­ka sol­upp­gång­en. Jag har dra­git in den fris­ka fjäl­luf­ten djupt in i lung­or­na un­der min förs­ta vand­ring. Jag har upp­täckt styr­ke­trä­ning. Att jag fått en ny, be­tyd­ligt mer ak­tiv och häl­so­sam, livs­stil är in­te en över­drift. Det här med att re­fe­re­ra till ”en re­sa” när man snac­kar ut­veck­lings­pro­ces­ser må va­ra våld­samt sli­tet, men det har verk­li­gen va­rit en re­sa.

NU ÄR DET DOCK DAGS för mig att läg­ga tid­ningsma­ke­ri­et på hyl­lan för en tid, lö­par­s­kor­na ock­så. En ny re­sa ska bör­ja (sor­ry kly­schan, igen!). Jag ska näm­li­gen bli mam­ma. När jag skri­ver det här halv­lig­ger jag i en sof­fa, med ma­gen som da­tor­bord. Ni som va­rit i åt­ton­de må­na­den vet vil­ken ut­ma­ning det kan va­ra att hit­ta be­kvä­ma po­si­tio­ner att sit­ta i.

Jag mås­te ock­så be­rät­ta den trå­ki­ga ny­he­ten att det här är det sista num­ret av Sha­peUp som ges ut av oss på Fab Me­dia. Det sägs att man ska slu­ta på topp och jag tyc­ker att vi gör det.

Jag hop­pas att du upp­skat­tat vår mix av yta och djup, po­pu­la­ri­se­rad ve­ten­skap, tren­der, trä­ning och mat.

Vi har äls­kat att fyl­la Sha­peUp med spän­nan­de ar­tik­lar för att upp­ly­sa, ifrå­ga­sät­ta, un­der­hål­la och in­spi­re­ra. Och av­li­va en och an­nan hälso­myt på vägen för­stås (spa­na in si­dan 44, till ex­em­pel).

Vi ses på Instagram, du hit­tar mig på ka­rin_nor­din. Jag lo­var att det blir en del trä­ning och häl­sa där ock­så.

För dag­li­ga häl­so- och trä­nings­ny­he­ter och tips, följ Baaam Häl­sa på Fa­ce­book.

MIL­JO­NER TACK för den här ti­den. Allt det bäs­ta och all lyc­ka och kär­lek öns­kar jag dig.

Följ mig på Instagram – vi ses där! @ka­rin_nor­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.