5JUST r r nu

För dig som gil­lar trä­ning, häl­sa och mat med det där lil­la ex­tra.

ShapeUp - - WHAT'S UP - av Ka­rin Nordin

1 Lof­sans un­der­verk Vad: Trä­ning för ned­re mag­musk­ler och bäc­ken­bot­ten, med per­son­li­ga trä­na­ren och kostråd­gi­va­ren

Lovisa Sand­ström.

Pas­sar dig som: Vill lä­ra dig hur du kan trä­na bäc­ken­bot­ten och de ned­re mag­musk­ler­na för ökad livs­kva­li­tet. (Det är in­te ba­ra för mam­mor!).

2 Mat, myt, ve­ten­skap

Vad: Lä­ka­ren Fri­da Du­ell av­li­var en rad hälso­my­ter (räkna med en och an­nan aha-käns­la). Du får många bra kosttips plus re­cept på god och nyt­tig mat.

Pas­sar dig som: Vill ha koll, på rik­tigt. Och la­ga god, häl­so­sam mat.

3 Green kit­chen at ho­me

Vad: Snabb­la­ga­de och fa­mil­je­vän­li­ga ve­gore­cept för stres­si­ga men häl­so­sam­ma och välsma­kan­de var­da­gar.

Pas­sar dig som: Vill la­ga mo­dern, ve­ge­ta­risk mat.

4 ébasti­ens frans­ka kok­bok

Vad: Här spe­lar frans­ka mål­ti­den hu­vud­rol­len, med klas­si­ker som coq au vin, chou far­ci, gäd­d­que­nel­ler och ra­ta­touil­le. Ba­ga­ren och koc­ken

Sé­basti­en Bou­det står bakom re­cep­ten. Pas­sar dig som: Trött­nat på chic chi­a­gröt och an­nan hälso­mat och vill fyl­la hös­ten med un­der­bar, tra­di­tio­nell mat­lag­ning. 5 Ma­ten bakom re­sul­ta­ten Vad: Mat för pre­sta­tion.

Lin­da Bak­k­man, kostråd­gi­va­re på Sve­ri­ges Olym­pis­ka kom­mit­té, de­lar med sig av kun­skap med ve­ten­skap­lig grund och re­cept som max­ar re­sul­ta­ten.

Pas­sar dig som: Vill op­ti­me­ra din häl­sa och di­na pre­sta­tio­ner.

Läs vår in­ter­vju med Fri­da och tes­ta någ­ra av re­cep­ten på sid 4 4 .

För dig som trött­nat på chi­a­gröt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.