ADHD – vad är det egent­li­gen?

ShapeUp - - WHAT'S UP - käl­la 1177

Adhd är en neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning som på­ver­kar din för­må­ga att kon­cen­tre­ra dig och att sty­ra och kon­trol­le­ra ditt be­te­en­de. Det kan ock­så på­ver­ka hur ak­tiv och in­ten­siv du är. Al­la med adhd är oli­ka och di­a­gno­sen har ingen­ting med in­tel­li­gens att gö­ra. Det är en med­född käns­lig­het i hjär­nans nerv­sy­stem. Bok­stä­ver­na AD står r at­ten­tion de­fi­cit, som be­ty­der brist på upp­märk­sam­het. Bok­stä­ver­na HD står för hy­pe­racti­vi­ty disor­der, som ety­der hy­per­ak­ti­vi­tets st rning, allt­så att man har ovan­ligt myc­ket ener­gi. Al­la med adhd är in­te ver­ak­ti­va, ut­an kan tvärtom ha pro­blem med för låg ak­ti­vi­tet. Ibland kal­las det i var­dag­ligt tal för add. In­om sjuk­vår­den pra­tar man i stäl­let om oli­ka for­mer av adhd. För att en per­son ska få di­a­gno­sen adhd krävs att svå­rig­he­ter­na har fun­nits un­der en lång tid och att de ger så sto­ra pro­blem i var­da­gen att det med­för en funk­tions­ned­sätt­ning. Svå­rig­he­ter­na ska dess­utom mär­kas i flera mil er, bå­de hem­ma och på job­bet el­ler i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.