Fri­das 10 bäs­ta häl­so - tips

Om du föl­jer de här rå­den ökar du di­na för­ut­sätt­ning­ar att må bätt­re.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

#1 Ha all­tid bär i ky­len, ti­na­de el­ler färs­ka. Man kan ha dem på grö­ten, yog­hur­ten el­ler ba­ra ta någ­ra som de är! #2 Ät inga chark­pro­duk­ter, och dra gär­na ner på det rö­da köt­tet när du än­då är i far­ten. #3 Un­na dig god­sa­ker med jäm­na mel­lan­rum. Det man gör säl­lan är säl­lan ett pro­blem!

#4

t mer fi rer. #5 egrän­sa in­ta­get av ra fi­ne­ra­de kol­hyd­ra­ter som bords­soc­ker, vitt bröd, vit pas­ta och vitt ris. #6 Skaf­fa mind­re tall­ri­kar, typ as­siet­ter – du kan ta två gång­er om du in­te blir mätt. #7 Ut­gå från Me­del­havs­kos­ten, då blir det svårt att gö­ra fel.

#8

Und­vik hårt stekt och fri­te­rad mat. #9 Se till att få i dig pre­bi­o­ti­ka i na­tur­lig form som till ex­em­pel hav­re­gryn, lin­frön och frukt. #10 Tänk två gång­er in­nan du kö­per nå­got som mark­nads rs med pre­fi et su­per el­ler med or­det ”de­tox”. Det är tro­ligt att du är på väg att be­ta­la mer än du be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.