Barn kan bli höga av soc­ker

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Falskt

et finns ing­et som ty­der på att arn blir ”höga” el­ler ”spee­da­de” av soc­ker. I en stor ge­nom­gång av den orsk­ning som finns kun­de man in­te hit­ta nå­got sam­band mel­lan soc­kerin­tag och hy­per­ak­ti­vi­tet hos barn. Där­e­mot är det in­te svårt att fö­re­stäl­la sig att barn blir upp­spel­ta i si­tu­a­tio­ner där go­dis of­ta är in­blan­dat, som på barn­ka­las el­ler på julaf­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.