Tids­brist? Li­na och Mi­as tips till dig!

ite tid med en am­bi­tion att äta häl­so­sam­ma­re änk så här.

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

#1 ägg till istäl­let för att ta bort

Fo­ku­se­ra på vad du ska läg­ga till sna­ra­re än vad du ska ute­slu­ta. Det kan va­ra så en­kelt som att gö­ra en grön smoot­hie på ef­ter­mid­da­gen el­ler läg­ga en stor klick gu­aca­mo­le till mid­da­gen. Al­la små steg är bätt­re än ing­et steg alls.

#2 Sänk kra­ven

Ställ in­te så höga krav på dig själv. Mid­da­gen be­hö­ver till ex­em­pel in­te all­tid va­ra la­gad mat – det kan pre­cis li­ka gär­na va­ra en mid­dags­s­moot­hie som du gör på tre se­kun­der.

#3 Vå­ga pro­va nya kryd­dor

ånga kryd­dor är starkt an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka så h lic­ken från salt och pep­par och var ge­ne­rös med gurk­me­ja, ko­ri­an­der, tim­jan, ka­nel, ka­kao och krydd­nej­li­ka, till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.